Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 3-4-2007 19:26:16
TÓM TẮT          TIỂU SỬ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH [/COLOR][/SIZE][/FONT]

                  [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]Chủ                  tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu                  nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An,                  nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của                  thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình đã ảnh hưởn                  sâu sắc đến Hồ Chủ tịch ngay từ thời niên thiếu.
               
                Với tinh thần yêu nước nồng nàn, với sự sáng suốt về chính trị, Người đã                  bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu                  nước hồi bấy giờ và quyết tâm đi tìm con đường đúng đắn để cứu dân, cứu                  nước.
               
                Tháng 6/1911, Người ra nước ngoài, đi đến nước Pháp và nhiều nước châu                  Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những côngnhân và                  những người dân thuộc địa, vừa lao động để sống, vừa học tập, nghiên cứu                  các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi vang dội của cách mạng                  tháng Mười Nga đã đưa Hồ Chủ tịch đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Ra sức                  nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, Người đã nhận rõ đường lối duy nhất đúng                  đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội.
               
                Cùng năm ấy, Người thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước để tập                  hợp Việt Kiều ở Pháp. Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội pháp và hoạt                  động trong phong trào công nhân Pháp. Đầu năm đó, Người gửi đến Hội nghị                  Véc-xây (Pháp) \"Bản yêusách của nhân dân Việt Nam\", đòi Chính phủ Pháp                  phải thừa nhận các quyền tự do và bình đẳng của dân tộc Việt Nam. .

[/SIZE][/FONT]Tháng                  12/1920, trong Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp, Người bỏ phiếu                  tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản                  Pháp. Sự kiện trên đây đánh dấu bước ngoặt trong đời hoạt động cách mạng                  của Người, bước ngoa chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản
               
                Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa                  và năm 1922 xuất bản báo \"Người cùng khổ\" ở Pháp. Tháng 6/1923, Người từ                  Pháp đi Liên Xô, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, tiếp tục                  nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tham gia công tác của Quốc tế cộng                  sản. Cùng năm đó, Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế nông dân. Năm                  1924, người dự Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế cộng sản và được cử làm Ủy                  viên Bộ phương Đông, phụ trách Cục phương Nam, hướng dẫn và xây dựng                  phong trào cách mạng và phong trào Cộng sản ở các nước Đông - Nam châu                  Á. Năm 1925, Người thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á                  Đông.
               
                Tháng 6/1925, Người tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội,                  mà hạt nhân là Cộng sản Đoàn, đồng thời ra báo Thanh niên và mở lớp huấn                  luyện đào tạo hàng trăm cán bộ đưa về nước hoạt động.
               
                Ngày 3/2/1930, Người triệu tập hội nghị hợp nhất tại Cửu Long (Hương                  Cảng) để thống nhất các nhóm cộng sản trong nước thành Đảng Cộng sản                  Việt Nam.
                Trong thời gian từ 1930 đến 1940, Người ở nước ngoài tham gia công tác                  của Quốc tế Cộng sản, đồng thời theo dõi sát phong trào cách mạng trong                  nước và có những chị thị quý báu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng ta.                
[/SIZE][/FONT]Năm                  1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài Người về nước triệu tâp hội nghị                  n thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyết định đường lối đánh                  Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Việt                  Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), gấp rút xây dựng lực lượng, đẩy mạnh                  phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa                  giành chính quyền trong cả nước.
               
                Ngày 22/12/1944, Người chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải                  phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay và xây                  dựng căn cứ địa cách mạng.
               
                Tháng 8/1945, trong không khí sôi sục cách mạng của thời kỳ tiền khởi                  nghĩa, Người cùng Trung ương triệu tập đại hội quốc dân ở Tân Trào. Đại                  hội đã cử Người làm chủ tịch Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân                  chủ Cộng hòa. Người đã phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong                  cả nước. Ngày 2/9/1945, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước nhân dân                  cả nước và nhân dân toàn thế giới thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng                  hòa, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
               
                Trong những ngày đầu cách mạng, nước ta có nhiều khó khăn chồng chất và                  bị bao vây bốn phía. Nạn đói do phát xít Nhật - Pháp gây ra đã giết hại                  hơn hai triệu người Việt Nam. Tháng 9/1945 câu kết với các đế quốc Mỹ,                  Anh và bọn phản động Quốc dân Đảng Trung Quốc, thực dân Pháp trở lại xâm                  lược nước ta một lần nữa, âm mưu xóa bỏ mọi thành quả của Cách mạng                  tháng Tám.
               
                Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn                  dân ra vừa đánh trả bọn thực dân Pháp xâm lược ở miền Nam, vừa đối phó                  với bọn phản động Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc.

[/SIZE][/FONT]Hiệp                  định sơ bộ ngày 6/3/1946 được ký kết giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và                  Pháp. Quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi miền Bắc Việt Nam. Quân đội Pháp mở                  rộng đánh chiếm miền Nam, kéo ra miền Bắc và lấn dần từng bước ở miền                  Bắc, âm mưu tieến tới xóa bỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước                  tình hình ấy, tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc                  kháng chiến và cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng                  chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài chống thực dân Pháp đến thắng lợi                  lịch sử Điện Biên Phủ (1954).
               
                Tháng 7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. Miền Bắc Việt Nam được                  giải phóng. Nhưng một nửa nước ở miền Nam bị đế quốc Mỹ biến thành thuộc                  địa kiểu mới của chúng. Người cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân                  cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội                  chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.                
               
                Tháng 9/1960, đại hội lần thứ ba của Đảng đã họp, thông qua nghị quyết                  về hai nhiệm vụ chiến lược và bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban                  chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người và của Ban chấp                  hành Trung ương đảng, nhân dân ta vừa đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ                  nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiếng chống Mỹ, cứu                  nước để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà và đưa                  cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
               
                Ngày 2/9/1969, Người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.
[/SIZE][/FONT]Cuộc đời của Chủ tịch Hồ                  Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của mộtngười cộng sản vĩ                  đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã                  đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân                  dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc,                  vì hòa bình và công lý trên thế giới.
[/SIZE][/FONT]                 Cuộc họp lần thứ 24, năm 1987 tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của                  liên hợp quốc UNESCO ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch                  Hồ Chí Minh \"Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là một nhà văn hóa                  lớn\" (HỒ CHÍ MINH VIETNAMESE HERO OF NATIONAL LIBERATION AND GREAT MAN                  OF CULTURE) vào năm 1990.[/SIZE][/FONT]
[/SIZE][/FONT]
[/SIZE][/FONT]
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 20-8-2019 15:09 , Processed in 0.171984 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên