Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Thuật ngữ xã hội học

[Lấy địa chỉ]
GSPL-2008 Đăng lúc 10-9-2011 19:55:32
THUẬT NGỮ XÃ HỘI HỌC ANH – VIỆTENGLISH         VIET NAM
1.         A study of the labor in society Nghiên cứu về các tổ chức XH tiên tiến
2.         Abnormal        Không bình thường
3.         Alienation        Tình trạng tha hoá
4.         Analyze        Phân tích
5.         Anomic division of labour        Sự phân công lao động phi chuẩn mực
6.         Applied research        Nghiên cứu ứng dụng
7.         Ascending means        Thứ tự tăng dần
8.         Athropology        Nhân chủng học
9.         Basic reserarch        Nghiên cứu cơ bản
10.         Behabilitation        Tu bổ
11.         Behaviour        Hành vi
12.         Case study        Nghiên cứu trường hợp
13.         Causality        Giải thích nguyên nhân
14.         CBD – Comercial business center        Khu thương mại trung tâm
15.         Charts        Biểu đồ
16.         Chicago school        Trường phái Chicago
17.         Civil society        Xã hội công dân
18.         Civil society        Xã hội dân sự
19.         Civilisation        Văn minh
20.         Cohort        Đợt (tuổi tác)
21.         Collective conscience        Lương tâm tập thể
22.         Commodity        Hàng hoá
23.         Community        Cộng đồng
24.         Community planning        Quy hoạch cộng đồng
25.         Concentric zones Lý thuyết Vòng tròn đồng tâm
26.         Conflict culture        Xung đột văn hoá
27.         Consangline families        Gia đình cùng dòng máu
28.         Content        Nội dung
29.         Content analyis method        Phương pháp Phân tích nội dung
30.         Contribution        Sự đóng góp
31.         Count        Đếm
32.         Cultural area        Ùng văn hoá
33.         Culturalisme        Chủ nghĩa văn hoá
34.         Culture        Văn hoá
35.         Culturel Anthrpologie        Nhân học văn hoá
36.         Decentralization        Phi tập trung hoá
37.         Desending means        Thứ tự giảm dần
38.         Development        Phát triển
39.         Deviace        Lệch lạc
40.         Dual – career families        Gia đình hai đường công danh
41.         Dynamic density        Mật độ năng động
42.         Economic reward        Phần thưởng kinh tế
43.         Economic violence        Bạo lực kinh tế
44.         Economy and society Kinh tế và xã hội
45.         Emotional violence        Bạo lực tinh thần
46.         Empiricism        Chủ nghĩa kinh nghiệm
47.         Essentalism        Thuyết bản chất
48.         Esthnocentrism Thuyết “Lấy dân tộc mình làm trung tâm”
49.         Estimate        Ước lượng
50.         Ethnocentems        Thuyết vị chủng
51.         Ethnographie        Dân tộc học miêu tả
52.         Ethnologie        Dân tộc học lý thuyết
53.         Facts        Sự kiện
54.         Family        Gia đình
55.         Family of orientation        Gia đình định hướng
56.         Family studies        Nghiên cứu gia đình
57.         Feasibility Tiền khả thi
58.         Feminist movement        Phong trào nữ quyền
59.         Feminity        Giới nữ
60.         Folkways        Lề thói
61.         Forced        Cưỡng bức
62.         Frame elicitation        Suy luận khung cấu trúc
63.         Free – value        Trung tính
64.         Functionnalism        Chủ nghĩa chức năng
65.         GEM – Gender empowermant measures        Thước đo vị thế giới
66.         Gender        Giới
67.         Gender and development        Giới và phát triển
68.         Gender biased        Thiên vị giới
69.         Gender blind        Mù giới
70.         Gender equity        Công bằng giớii
71.         Gender sensitive        Nhạy cảm giới
72.         Ghesttos        Khu ổ chuột
73.         GPI – Gender development index        Chỉ số phát triển giới
74.         Grasstoots        Cấp cơ sở
75.         HDI – Human development index        Chỉ số phát triển con người
76.         Hight dentisy        Mật độ cao
77.         Homogennizing        Đồng nhất hoá
78.         Housewives        Người nội trợ
79.         Human capital        Lý thuyết “Vốn con người”
80.         Human capital        Tích luỹ vốn con người
81.         Human ecology        Sinh thái học người
82.         Human race        Chủng tộc người
83.         Humanism        Chủ nghĩa nhân văn
84.         I deal type Phương pháp Loại hình lý tưởng
85.         Illegal        Bất hợp pháp
86.         Industrial        Công nghiệp
87.         Industrialization        Công nghiệp hoá
88.         Informal        Phi chính quy
89.         Informal sector        Không chính thức
90.         Instiution        Thiết chế (n)
91.         Instiutionalize        Thiết chế (v)
92.         Intangible culture        Văn hoá phi vật thể
93.         Integration        Hội nhập
94.         Interpretivism        Diễn giải luận
95.         Intersity        Cường độ
96.         Intersubjective        Định nghĩa “liên chủ quan “
97.         Irregular        Bất quy tắc
98.         Knowlege economic        Nền kinh tế tri thức
99.         Labelling        Dán nhãn
100.         Land accquisation        Giải phóng mặt bằng
101.         Language        Ngôn ngữ
102.         Large size        Quy mô lớn
103.         Leadership        Lãnh đạo
104.         Life style        Lối sống
105.         Local process        Quá trình địa phương
106.         Logical empiricism        Chủ nghiã kinh nghiệm logic
107.         Logical positivism        Thực chứng luận logic
108.         Macrosociology        Xã hội vỹ mô
109.         Management        Quản lý
110.         Marginal group        Nhóm ngoài lề
111.         Marginality        Bên lề xã hội
112.         Masculinity        Gới nam
113.         Material social facts        Sự kiến xã hội có tính vật chất
114.         Maximum        Giá trị lớn nhất
115.         Mean        Trung bình cộng
116.         Measure        Thang đo
117.         Mechanical solidarity        Đoàn kết cơ học
118.         Median        Trung vị
119.         Micro        Vi mô
120.         Microsociology        Xã hội vy mô
121.         Mifnism        Thuyết “Nữ quyền”
122.         Militiant        Quân sự
123.         Minimum        Giá trị nhỏ nhất
124.         Missing        Giá trị khuyết
125.         Modernisation        Hiện đại hoá
126.         Moral facts        Sự kiện đạo đức
127.         Multi – structure        Đa cấu trúc
128.         Multinuclear model        Mô hình đa hạt nhân
129.         Naturalistic        Chủ nghĩa tự nhiên
130.         Nonmaterical social        Sự kiến xã hội có tính phi vật chất
131.         Norme        Chuẩn mực
132.         Opportunity        Cơ hội
133.         Organic solidarity        Đoàn kết hữ cơ
134.         Over – urbanization        Đô thị hoá quá tải
135.         Pagadigm        Hệ quan điểm
136.         Paradigm        Bộ máy khái niệm/ Hệ biến vị
137.         Participatory        Sự tham gia
138.         Participatory planning        Quy hoạch tham gia
139.         Patterns of culture        Những khuôn mẫu xã hội
140.         Patterrns        Kiểu mẫu
141.         Peer group        Bạn bè cùng trang lứa
142.         Planning        Quy hoạch
143.         Policy – oriented research        Nghiên cứu định hướng chính sách
144.         Positivism        Chủ nghĩa thực chứng
145.         PR - Public relation        Quan hệ công chúng
146.         PRA - Participatory rural appraisal Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân
147.         Primary group        Nhóm sơ cấp
148.         Questionaire        Bảng hỏi
149.         Range        Khoảng
150.         Rape        Cưỡng hiếp
151.         Rationalism        Chủ nghiã duy lý
152.         Rayon matrimonial        Bán kính kết hôn
153.         Recreation        Sự “tái sáng tạo”
154.         Relocation        Chuyển cư
155.         Repressive law        Luật trấn áp
156.         Residen mobility        Tính cơ động nơi ở
157.         Restitutive law        Luật phục hồi
158.         Rigidity        Sự nghiêm khắc
159.         RRA - Rapid rural appraisal Đánh giá nhanh nông thôn
160.         Satisfaction        Hài lòng
161.         Secondary group        Nhóm thứ cấp
162.         Sector model        Mô hình rẽ quạt
163.         Self        Cái tôi
164.         Self – Help        Cộng đồng tự học
165.         Service        Dịch vụ
166.         Sex        Giới tính
167.         Sexism        Thuyết phân biệt gới tính
168.         Sexual politics        Chính trị học giới tính
169.         Single family        Gia đình đơn lẻ
170.         Slum        Khu ổ chuột
171.         Small system        Tiểu hệ thống
172.         Socia control        Kiểm soát xã hội
173.         Social behabiour        Hành vi xã hội
174.         Social contact        Tương tác xã hội
175.         Social dynamics        Động học xã hội
176.         Social equity        Công bằng xã hội
177.         Social facts        Sự kiện xã hội
178.         Social heterogeneity        Tính khác biệt xã hội
179.         Social organization        Tổ chức xã hội
180.         Social pathology        Bệnh lý học xã hội
181.         Social Physics        Vật lý học xã hội
182.         Social planing        Quy hoạch xã hội
183.         Social psychology        Tâm lý học xã hội
184.         Social relation        Quan hệ xã hội
185.         Social solidarity        Đoàn kết xã hội
186.         Social statics        Tĩnh học xã hội
187.         Social structure        Cấu trúc xã hội
188.         Social theory and social structure         Lý thuyết xã hội và cơ cấu xã hội
189.         Social violence        Bạo lực xã hội
190.         Socialitization        Xã hội hoá
191.         Socigrancmes        Xã hội đồ
192.         Sociology        Xã hội học
193.         Sociology of religion Xã hội học tôn giáo
194.         Sociology of urban life        XHH đời sống đô thị
195.         Sociology of urban life        XHH đời sống đô thị
196.         Sous culture        Tiểu văn hoá
197.         Spousal rape        Cưỡng hiếp vợ chồng
198.         Squatter settlements        Khu cư trú lấn chiếm đất công
199.         Statistisc        Thống kê
200.         Status group        Địa vị xã hội
201.         Strengthen        Điểm mạnh
202.         Stress        Căng thẳng thần kinh
203.         Structuralism        Chủ nghĩa cấu trúc
204.         Structure        Cấu trúc
205.         Suburtan community        ?
206.         Suicide Tự tử
207.         Sum        Cộng
208.         Super – orgaic        Cơ thể siêu hữu cơ
209.         Superego        Siêu ngã
210.         Survey        Điều tra mẫu
211.         Survey        Điều tra mẫu
212.         SWOT method        Phương pháp SWOT
213.         Sxual roles        Vai trò của giới tính
214.         Symbol        Biêu tượng
215.         Tangible culture        Văn hoá vật thể
216.         The elementary forms of religicus life Những hình thức sơ đẳng của đời sống tôn giáo
217.         The gang        Băng nhóm
218.         The gang        Băng nhóm
219.         The protestant ethics and the spirit of capitalism Đạo đức tin lành và tinh thần của nghĩa tư bản
220.         The religion of China Tôn giáo Trung Quốc
221.         The religion of Indian Tôn giáo Ấn Độ
222.         The rules of sociological method Các quy tắc của phương pháp XHH
223.         The sociology of urban regions        Xã hội học về các vùng đô thị
224.         The structure of scientific revolutions Cấu trúc cuộc cách mạng khoa học
225.         The urban question Vấn đề đô thị
226.         Third wave        Làn sóng thứ 3
227.         Threat        Nguy cơ
228.         Top – Down        Từ trên xuống dưới
229.         Trasform        Chuyển thể
230.         Two – income families        Gia đình hai nguồn thu nhập
231.         Urban renewal        Cải tạo đô thị
232.         Urban sociology        Xã hội học đô thị
233.         Urbanism        Đặc trưng đô thị
234.         Urbanization        Đô thị hoá
235.         Valeur        Giá trị
236.         Variance        Phương sai
237.         Vital force        Sức sống
238.         Volume        Khối lượng
239.         Weakness        Điểm yếu
240.         Wife rape        Cưỡng hiếp vợ
241.         Woman – centerded        Phụ nữ là trung tâm
242.         Woman in development        Phụ nữ và phát triển
243.         Women studies        Nghiên cứu phụ nữ


Góp chút gió cho thành bão
toiyeucongnghe1 Đăng lúc 12-12-2013 17:05:58
thank you for you, information very useful

----------------------------------------------------------------

mau thiet ke noi that
Noi That|[url=http://www.ngoinhaxinh.com.v
KiemTien.Online Đăng lúc 16-12-2013 17:35:17
up dùm [al[aln=][aln=][al[aln=][aln=]n]=[al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n]][aln=]ủ [al[aln=][aln=][al[aln=][aln=]n]=[al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n]][aln=]ớ[al[aln=][aln=][al[aln=][aln=]n]=[al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n][al[aln=][aln=]n]]
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 24-8-2019 23:13 , Processed in 0.252100 second(s), 22 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên