Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Quy chế tín chỉ của trường HUI ( đã sửa)

[Lấy địa chỉ]
WILD_CAT88 Đăng lúc 3-4-2007 21:16:13
[SIZE=\"2\"]Mình chỉ pót cái phần quan trọng thui, còn mấy điều kia có trong cuốn sách phát hồi đầu năm ùi.[/SIZE]

[SIZE=\"2\"]Chi tiết tham khảo tại http://hui.edu.vn[/SIZE]

Điều 8. Tổ chức lớp học

  a. Lớp học phần là lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa trên kết quả đăng ký khối lượng học tập của SV ở từng học kỳ,  trong cùng thời điểm. Mỗi lớp học phần được gán một mã số riêng. Số lượng sinh viên của một lớp học phần được giới hạn bởi sức chứa của phòng học hoặc phòng thí nghiệm .Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn chuẩn tối thiểu lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển sang học phần khác có lớp, nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ như qui định tại khoản 2 điều 10 của Qui chế này.
Số lượng tối thiểu để xem xét mở lớp học phần trong học kỳ đối với các học phần lý thuyết là :
- Ít nhất 80 sinh viên cho các học phần cơ bản, cơ sở của các nhóm ngành lớn và 50 sinh viên đăng ký cho các học phần khác.
-        Trong trường hợp các học phần chuyên ngành, nếu có đề nghị của khoa quản lý ngành, trường sẽ xem xét để mở các lớp có sĩ số dưới 50 sinh viên.
              Những sinh viên đã tích lũy đủ số lượng tín chỉ được làm đồ  án, luận văn tốt  nghiệp trong mỗi học kỳ chính. Các học phần  thí  nghiệm,  thực  tập  được  mở lớp theo  khả  năng  sắp  xếp  đảm  nhận  của  đơn  vị  đào tạo.
b. Lớp sinh viên và Giáo viên chủ nhiệm
Mỗi lớp sinh viên có một tên riêng gắn với khoa, khóa đào tạo và do một giáo viên chủ nhiệm phụ trách. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập cho sinh viên trong lớp về các vấn đề học vụ, giúp đỡ sinh viên lập kế hoạch học tập trong từng học kỳ và kế hoạch cho toàn bộ khóa học.
Tổ chức hoạt động của lớp sinh viên, vai trò và trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm được quy  định rõ trong quy chế Công tác sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Tp HCM.

Điều 9. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình (hoặc ngành đào tạo)

  Nhà trường xác định điểm xét tuyển dựa vào kỳ thi tuyển sinh,  sinh viên đạt điểm xét tuyển sẽ được trường sắp xếp vào học các chương trình (hoặc ngành đào tạo) đã đăng ký. Trường hợp chuyển ngành học hoặc đăng ký học ngành thứ hai sinh viên phải hội đủ điều kiện là đạt điểm chuẩn đầu vào của ngành xin học đã được xác định trong bảng điểm chuẩn tuyển sinh từ đầu khóa học đã được công bố.

Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập.

       Đầu mỗi năm học, phòng đào tạo thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình  trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, điều kiện tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần.
     Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tuỳ theo khả năng và điều kiện học tập của mình, từng sinh viên phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ đó với phòng đào tạo.
  1. Thủ tục đăng ký:
  Có 3 hình thức đăng ký các học phần sẽ học trong mỗi học kỳ: đăng ký sớm, đăng ký bình thường và đăng ký muộn:
-           Đăng ký sớm là hình thức đăng ký thực hiện trước thời điểm bắt đầu học kỳ khoảng 2 tháng trở lại.
-           Đăng ký bình thường là hình thức đăng ký thực hiện khoảng 2 tuần lễ  trước thời điểm bắt đầu học kỳ .
-           Đăng ký muộn là hình thức đăng ký trong khoảng 2 tuần lễ  đầu của mỗi học kỳ hoặc trong tuần lễ đầu của học kỳ hè cho những người muốn đăng ký học thêm hoặc đăng ký đổi sang học phần khác khi không có lớp.
  2.  Khối lương học tập tối thiểu mà mỗi SV phải đăng ký trong mỗi học kỳ được qui như sau:
-         14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khoá, đối với những SV xếp hạng học lực bình thường.
-         10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khoá, đối với những SV đang trong thời gian bị xếp loại yếu về học lực .
  3. Phòng đào tạo chỉ nhận đăng ký khối lương học tập của SV ở mỗi học kỳ khi đã có chữ ký chấp thuận của cố vấn học tập. Khối lượng đăng ký học tập của SV theo từng học kỳ phải được ghi vào phiếu đăng ký học do phòng đào tạo lưu giữ.

  Điều 11. Bổ sung hoặc rút bớt các học phần sau khi đăng ký

   1. Việc đăng ký thêm học phần chỉ được chấp thuận trong vòng 2 tuần đầu của học kỳ chính hoặc trong tuần lễ đầu của học kỳ hè.
   2.Việc rút bớt học phần so với khối lượng học tập đã đăng ký chỉ được chấp thuận trong sau 6 tuần lễ kể từ đầu học kỳ chính và không được muộn quá 8 tuần lễ; hoặc là sau 2 tuần lễ nhưng không vượt quá 4 tuần lễ đầu của học kỳ hè.
     Ngoài thời hạn trên học phần vẫn được giữ trong phiếu đăng ký học và nếu SV không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.
   3. Việc xin bổ sung hoặc rút bớt các học phần đã đăng ký ở đầu mỗi học kỳ phải tuân theo các điều kiện sau:
-         Sinh viên phải tự viết đơn  theo mẫu nộp về phòng đào tạo.
-         Phải được cố vấn học tập  chấp thuận.
-         Không vi phạm khoản 2 Điều 10 của Qui chế này.
     Chỉ sau khi có giấy báo chấp thuận của phòng đào tạo gửi cho giảng viên phụ trách và trưởng đơn vị đào tạo, sinh viên mới được phép đến dự hoặc bỏ lớp.

Điều 12  Đăng ký học lại

   1. Sinh viên nào có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở các học kỳ tiếp sau cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.
   2. Sinh viên nào có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.
   3. Ngoài các trường hợp ở khoản 1 và khoản 2 của điều này, sinh viên cũng được phép đăng ký học lại hoặc học đổi đối với các học phần bị điểm D để cải thiện điểm TBC tích lũy cho mình (trường hợp điểm cải thiện thấp hơn thì bảo lưu điểm cũ).

Điều 15. Xếp hạng sinh viên sau mỗi học kỳ

1.        Sau mỗi học kỳ căn cứ vào khối lượng kiến thức tích luỹ, SV được xếp hạng năm đào tạo như sau:
-         Sinh viên năm thứ nhất:  Nếu có khối lượng kiến thức tích luỹ dưới 30 tín chỉ
-        Sinh viên năm thứ hai:  Nếu có khối lượng kiến thức tích luỹ từ 30 tín chỉ đến dưới 60 tín chỉ
-        Sinh viên năm thứ ba:  Nếu có khối lượng kiến thức tích luỹ từ 60 tín chỉ đến  dưới 90 tín chỉ
-        Sinh viên năm cuối:  Nếu có khối lượng kiến thức tích luỹ từ 90 tín chỉ trở lên.
2.         Sau mỗi học kỳ SV được xếp hạng về học lực làm 2 loại:
a.        Loại bình thường: Nếu có điểm trung bình tích luỹ đạt từ 2 trở lên.
b.        Loại yếu: Nếu có điểm trung bình tích luỹ dưới 2 nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

Điều 26. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  - Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, với khối lượng là 140 tín chỉ cho trình độ đại học 4 năm và 120 tín chỉ cho trình độ cao đẳng 3 năm.
  - Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2 trở lên, không có học phần bị điểm F;
-        Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
2. Sau mỗi học kỳ chính Hội đồng xét tốt nghiệp trên cơ sở xem xét các đơn xin được công nhận  tốt nghiệp của  sinh viên để lập ra danh sách những người đủ các điều kiện tốt nghiệp.
       Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền làm Chủ tịch, trưởng phòng đào tạo làm thư ký và có các thành viên là các trưởng đơn vị đào tạo và trưởng phòng công tác sinh viên.
3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Điều 29 Sinh viên dự thính

Ngoài những SV học chính khóa , nhà trường cho phép thu nhận các sinh viên học theo  hình thức dự thính.  Sinh viên dự  thính chỉ được cấp  chứng nhận kết quả học tập cho học phần đã học, không được công nhận là sinh viên chính thức của trường và do đó không được hưởng các chế độ và quyền lợi về mặt xã hội. Sinh viên dự thính không được quyền chuyển sang hệ chính qui, không được xem xét cấp văn bằng tốt nghiệp.

Đối tượng học dự thính bao gồm các sinh viên đang học ở một trường đại học khác và các cán bộ đang công tác ở các cơ quan, xí nghiệp, viện nghiên cứu có nguyện vọng xin đăng ký theo học một số các học phần. Để được thu nhận vào làm sinh viên dự thính người học phải có trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thông trung học, hoặc tương đương.
Sinh viên dự thính phải thực hiện đầy đủ các qui định về đăng ký môn học như sinh viên chính quy tập trung tuy nhiên không được phép tham gia học môn thực tập tốt nghiệp và làm luận văn tốt nghiệp. Học phí cho sinh viên dự thính được quy định theo mức riêng.
WILD_CAT88 Đăng lúc 3-4-2007 21:18:03
[SIZE=\"2\"]Ngoài ra còn có tính điểm theo kiểu A, B, C, D,... cái này hem rõ chắc phải hỏi lại ùi.[/SIZE]
Đăng lúc 19-4-2009 21:09:42
Chú ý: Tác giả bị cấm hoặc bị xóa nội dung bài tự động bị ẩn
yashirohitoshi Đăng lúc 6-6-2009 11:28:21
A : 8.5 trở lên
B : 7.0 - 8.49
C : 5.0 -6.99
D : 4.0 - 4.99

mình nhớ mang máng, ko chắc cú lắm ^^!
NOTHING IMPOSSIBLE :D:048:Rất vui đc làm quen với các bạn bè gần xa :048::D
ngo Đăng lúc 20-12-2009 07:47:22
bạn nào có thể cho mình biết những môn học về chuyên ngành kinh tế với.
mình cảm ơn nha!:051:
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 13-7-2020 16:02 , Processed in 0.162341 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên