Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Hướng dẫn thực hiện luận văn Thạc Sỹ Kinh Tế (UEH Version, Kèm phiếu

[Lấy địa chỉ]
anhkokhocviem Đăng lúc 30-6-2009 01:47:28
Hướng dẫn thực hiện luận văn Thạc Sỹ Kinh Tế (UEH Version, Kèm phiếu đăng ký)[/COLOR][/SIZE]


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ[/SIZE]1. Điều kiện được thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế : [/SIZE]

– Học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo của Trường theo quy định của Quy chế đào tạo sau đại học[/SIZE]
- Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. [/SIZE]
- Đề tài luận văn do Trường giao thông qua giáo viên hướng dẫn[/SIZE]
Căn cứ đề nghị của khoa chuyên ngành, Trường ra quyết định phân công người hướng dẫn khoa học để học viên thực hiện đề tài luận văn theo đúng tiến độ đề ra[/SIZE]

2. Điều kiện để được tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế : [/SIZE]

Sau khi học viên hội đủ các điều kiện ở mục 1, Trường sẽ tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn khi : [/SIZE]
- Giáo viên hướng dẫn có văn bản khẳng định chất lượng luận văn, nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của học viên và đề nghị cho học viên được bảo vệ luận văn. [/SIZE]
- Nếu luận văn là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải có văn bản của các đồng tác giả đồng ý cho phép tác giả luận văn sử dụng các kết quả nghiên cứu đó trong luận văn để bảo vệ nhận học vị thạc sĩ kinh tế. [/SIZE]
- Thực hiện đầy đủ một số quy định khác của Trường [/SIZE]

3. Luận văn : [/SIZE]

- Luận văn thạc sĩ phải thoả mãn các yêu cầu về nội dung và hình thức quy định tại quy chế đào tạo Sau đại học [/SIZE]
- Luận văn thạc sĩ phải chứng tỏ tác giả đã đạt được những mục tiêu và phương pháp luận hoặc các giải pháp cụ thể có tính khả thi. [/SIZE]
- Nhất thiết phải dẫn nguồn tài liệu hoặc kết quả của người khác được sử dụng trong luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì không được bảo vệ.[/SIZE]

3.1 Về bố cục : [/SIZE]

Số chương của mỗi luận văn tuỳ thuộc vào đề tài cụ thể nhưng thông thường bao gồm những phần như sau: [/SIZE]
- Mở đầu : trình bày đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, những điểm nổi bật của luận văn, kết cấu của luận văn. [/SIZE]
- Các chương : có thể gồm: [/SIZE]
+ Cơ sở lý luận : trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học đã được sử dụng trong luận văn. [/SIZE]
+ Tổng quan : phân tích, đánh giá thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu, các công trình của các tác giả khác có liên quan đến đề tài luận văn, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần nghiên cứu, giải quyết. (Mỗi chương có kết luận riêng)[/SIZE]
- Kết luận và kiến nghị: trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm. Các kiến nghị. [/SIZE]
- Danh mục tài liệu tham khảo : chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng trong luận văn. [/SIZE]
- Phụ lục (xem 1 thí dụ cụ thể ở phụ lục 4) [/SIZE]

3.2 Về trình bày : [/SIZE]

Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ. Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt, trang phụ bìa (xem phụ lục 2, 3) [/SIZE]

3.2.1 Soạn thảo văn bản : [/SIZE]

Luận văn sử dụng chữ VnTime (Roman) cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương ; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ ; giãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines, lề trên 3,5 cm ; lề dưới 3 cm ; lề phải 2 cm, lề trái 3,5 cm, số trang đánh ở giữa, phía trên đầu trang giấy. [/SIZE]
Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (216 x 297 cm), dày khoảng 60 đến 80 trang, không kể phụ lục.[/SIZE]

3.2.2 Tiểu mục : [/SIZE]

Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 5 chữ số, chữ số thứ nhất là chỉ số chương. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục. [/SIZE]
Ví dụ : 3.2.1.3 : chỉ tiểu mục 3, nhóm tiểu mục 1 ; mục 2 chương 3. [/SIZE]

3.2.3 Bảng biểu, hình vẽ, phương trình : [/SIZE]

- Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương. [/SIZE]
Ví dụ : Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. [/SIZE]
[/SIZE]

Có nghĩa là phương trình 3 trong chương 2. [/SIZE]
- Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. [/SIZE]
Ví dụ : “Nguồn : Tạp chí phát triển kinh tế, số 15 năm 2004” [5] [/SIZE]
(Số thứ tự trong ngoặc vuông là thứ tự tài liệu tham khảo)[/SIZE]
- Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo. [/SIZE]
- Đầu đề bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề hình vẽ, đồ thị, sơ đồ ghi phía đưới hình.[/SIZE]

3.2.4 Viết tắt : [/SIZE]

Không lạm dụng viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Nếu luận văn có nhóm chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (Xếp theo thứ tự ABC) đặt ở phần đầu luận văn. [/SIZE]

3.2.5 Tài liệu tham khảo : [/SIZE]

Mọi ý kiến không phải của riêng tác giả, mọi tham khảo khác phải được chú dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo. [/SIZE]
Không trích dẫn những kiến thức phổ biến mà mọi người đều biết. [/SIZE]
Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo : [/SIZE]
+ Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật…(đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).[/SIZE]
+ Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC tên tác giả luận văn theo thông lệ của từng nước :[/SIZE]
- Tác giả là người nước ngoài : xếp thức tự ABC theo họ.[/SIZE]
- Tác giả là người Việt Nam : xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.[/SIZE]
- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ : Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v…[/SIZE]
+ Tài liệu tham khảo là phải ghi đầy đủ các thông tin sau :[/SIZE]
- Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách). (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). nhà xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) nơi sản xuất, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) [/SIZE]
- Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau : tên các tác giả (không có dấu ngăn cách). (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên). Tập (không có dấu ngăn cách). (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc). [/SIZE]
- Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.[/SIZE]
- Xem ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo ở phụ lục 1.[/SIZE]

Phụ lục 1 :
TÀI LIỆU THAM KHẢO


(Mẫu)

TiếngViệt
1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”. Di truyền học ứng dụng 98(1), tr. 10-16.
2. Bộ Nông nghiệp &TNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực 1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
5…
23. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh….., Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
Tiếng Anh
28. Boulding K.E (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
29. Anderson, J.E (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 74 (1), pp. 178-90.
30. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.
31. Borkakati R.P, Virmani S.S (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7.
32. Burton G.W (1988), Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231.
33. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistica Year Book, Beijing.
34. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II, Rome.

3.2.6 Phụ lục của luận văn :
Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu …

Phụ lục 2 :
MẪU BÌA LUẬN VĂN CÓ IN CHỮ NHŨ


Khổ 210 x 297mm

Phụ lục 3 :


MẪU TRANG TRONG LUẬN VĂN

4. Mã ngành :
Học viên ghi đúng chuyên ngành, mã số ngành đang theo học như sau :5. Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ :

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ do Hiệu trưởng Trường ra quyết định thành lập. Hội đồng gồm 5 thành viên có học vị tiến sĩ, chức danh khoa học PGS, GS phù hợp với chuyên ngành đào tạo của học viên. Người phản biện phải là người am hiểu đề tài luận văn và không được là đồng tác giả với người bảo vệ đề tài luận văn. Các thành viên hội đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các nhận xét, đánh giá của mình về luận văn.
Không thành lập Hội đồng bảo vệ thử luận văn thạc sĩ
Không được tiến hành bảo vệ luận văn nếu xảy ra một trong các trường hợp sau :
+ Vắng mặt chủ tịch hội đồng
+ Vắng mặt thư ký hội đồng
+ Vắng mặt phản biện có ý kiến không tán thành
+ Vắng từ hai thành viên trở lên
Điểm chấm luận văn của từng thành viên theo thang điểm từ 0 đến 10. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi bảo vệ. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm luận văn đạt từ 5 điểm trở lên.
Những luận văn không đạt yêu cầu được chỉnh sửa bảo vệ lần hai, không tổ chức bảo vệ lần 3.

6. Bản nhận xét luận văn của các phản biện :

Phần mở đầu bản nhận xét cần nêu đầy đủ các thông tin về tên đề tài, chuyên ngành, mã số, họ tên tác giả luận văn, trách nhiệm trong Hội đồng của người viết nhận xét, học vị, chức danh khoa học, họ tên, đơn vị công tác của phản biện.
Nội dung của bản nhận xét phải nêu ý kiến đánh giá về các vấn đề sau :
- Tính cần thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận văn
- Sự không trùng lặp của các đề tài nghiên cứu so với các công trình luận văn, luận án đã công bố, tính trung thực, rõ ràng và đầy đủ trong trích dẫn tài liệu tham khảo.
- Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung, giữa nội dung với chuyên ngành và mã số chuyên ngành.
- Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu.
- Kết quả nghiên cứu mới của tác giả; đóng góp mới cho sự phát triển khoa học chuyên ngành, đóng góp mới phục vụ cho sản xuất, kinh tế, quốc phòng, xã hội và đời sống. Ý nghĩa khoa học, giá trị và độ tin cậy của những kết quả đó.
- Ưu điểm và nhược điểm về nội dung, kết cấu và hình thức của luận văn.
- Nhận xét của phản biện không cần nêu lại kết cấu và nội dung các chương của luận văn, không trình bày theo thứ tự chương mục của luận văn mà cần trình bày theo các vấn đề hay kết quả mới mà luận văn đạt được.

7. Cấp bằng thạc sĩ kinh tế:

Sau khi kết thúc khoa học, Trường sẽ xét công nhận tốt nghiệp cho học viên.
Học viên tốt nghiệp được Trường cấp bằng thạc sĩ kinh tế và bảng điểm học tập toàn khoá.

8. Xử lý vi phạm :

Học viên sẽ bị đình chỉ học tập, nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
+ Không hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định
+ Bảo vệ luận văn không đúng thời hạn quy định
+ Sao chép luận văn, luận án của người khác.
+ Bảo vệ luận văn lần thứ 2 không đạt.

9. Thủ tục bảo vệ :

+ Học viên nộp 01 bản luận văn cho Khoa chuyên ngành
+ Học viên nộp 01 bản luận văn và 1 đĩa mềm ghi nội dung luận văn cho thư viện Sau Đại Học (279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10)
+ Học viên nộp cho Khoa Sau Đại Học:
- 06 bản luận văn
- 04 ảnh 4x, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh
- Lý lịch khoa học (theo mẫu)
- Một đĩa mềm ghi “Những điểm mới của luận văn”, khoảng 01 trang A4.
- Biên nhận nộp luận văn của Thư Viện Sau Đại Học.
- Bản sao biên lai học phí các năm học và biên nhận lệ phí bảo vệ luận văn.
- 01 Phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc của học viên.


KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Phụ lục 4:
KẾT CẤU LUẬN VĂN


MỤC LỤC


Trang

Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
Mở đầu
Chương 1:
1.1
1.2
Chương 2:
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
………………….
………………….
Kết luận
Danh mục công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Chuyên bán laptop mới - cũ chất lượng cao giá rẻ
sửa chữa, cài đặt tận nơi
Kapersky Antivirus bản quyền ( gồm cả hộp CD ) giá 200k
Mọi chi tiết liên hệ : 0972 945 193
anhkokhocviem Đăng lúc 30-6-2009 02:55:59
Link download : http://www.mediafire.com/?zlcm2mrm2yt

Pass: ngoinhachung.net[/COLOR][/SIZE]
Chuyên bán laptop mới - cũ chất lượng cao giá rẻ
sửa chữa, cài đặt tận nơi
Kapersky Antivirus bản quyền ( gồm cả hộp CD ) giá 200k
Mọi chi tiết liên hệ : 0972 945 193
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 23-8-2019 15:34 , Processed in 0.160696 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên