Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Giới hạn câu hỏi thi giữa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

[Lấy địa chỉ]
nhatthiennamnd Đăng lúc 9-11-2008 00:29:05
[COLOR=\"Black\"][SIZE=\"3\"]GIỚI HẠN CÂU HỎI THI GIỮA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH                  ( DÀNH CHO THÍ SINH THI ĐỢT 1 LỚP THẦY QUẾ TRƯỜNG ĐHCN TPHCM)
Câu 1: Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng xã hội Pháp vào thời gian nào?
A. 1920
[COLOR=\"Red\"]B. 1919[/COLOR]
C. 1918  
D. 1921
Câu 2:Theo  Hồ Chí Minh, đâu là mâu thuẫn chủ yếu  nhất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam ?
A. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam
B.Mâu thuẫn giữa cách mạng và phản cách mạng
[COLOR=\"Red\"]C. Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao của đất nước và thực trạng đất nước nghèo nàn, lạc hậu [/COLOR]
D. Cả 3 yếu tố trên
Câu 3: Nguyễn Ái Quốc tin theo Quốc tế Cộng sản nào?
A.  Quốc tế I
B. Quốc tế II
[COLOR=\"Red\"]C. Quốc tế III của Lênin  [/COLOR]
D. Cả ba quốc tế Cộng sản

Câu 4: Ở Pháp, Nguyễn Tất Thành từng làm những nghề gì?
A. Viết sách, báo
B. Chụp ảnh  
C.  Vẽ tranh
[COLOR=\"Red\"]D. Tất cả những nghề trên[/COLOR]

Câu 5:Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải:
[COLOR=\"Red\"]A.Tiến hành chủ động và sáng tạo. [/COLOR]
B.Dựa vào sự ủng hộ của các nước phát triển
C.Dựa vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
D.Dựa vào sự thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác.
Câu 6:Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là:
A.Liên minh công-nông.
B.Liên minh công-nông và các lực lượng yêu nước khác.
C.Liên minh công-nông và các tầng lớp lao động khác.
[COLOR=\"Red\"]D..Liên minh công-nông, lao động trí óc.. [/COLOR]
Câu 7: ”Luận cương của V.I. Lênin làm tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao.. Tôi vui mừng đến phát khóc lên.. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
A.Luân Đôn, Anh
B.Matxcơva, Liên Xô
C.Quảng Châu, Trung Quốc
[COLOR=\"Red\"]D.Paris, Pháp [/COLOR]
Câu 8:Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
A.Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo.
B.Có Đảng của tầng lớp trí thực lảnh đạo
C.Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo.
[COLOR=\"Red\"]D.Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. [/COLOR]
Câu 9: Tác phẩm “Đường Cách mệnh” được xuất bản ở đâu, năm nào?
A. 1928 – ở Việt Nam
[COLOR=\"Red\"]B. 1927 – ở Trung Quốc  [/COLOR]
C. 1926 – ở Thái Lan
D. 1925 – ở Liên xô  
Câu 10:Đâu là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?
A.Giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại
[COLOR=\"Red\"]B.Chủ nghĩa Mác – Lênin[/COLOR]
C.Phẩm chất đạo đức và tài năng cá nhân Hồ chí Minh
D.Cả 4 yếu tố trên

Câu 11:Theo Hồ Chí Minh, ai là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”
A..Ăng gen
B.Xtalin.
[COLOR=\"Red\"]C.V.I. Lênin.[/COLOR]
D. Các Mác.

Câu 12:Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?
A.Cần cù lao động
[COLOR=\"Red\"]B.Chủ nghĩa yêu nước.[/COLOR]
C.Tinh thần hiếu học
D. Lòng nhân ái.

Câu 13: Nguyễn Ái Quốc sống ở nhà số 9, ngõ Công – poăng từ năm nào đến năm nào?
A. 1923 – 1925
B. 1922 – 1924
[COLOR=\"Red\"]C. 1921 – 1923[/COLOR]
D. 1920 – 1921
Câu 14: Bài thơ:
“Chọc trời khuấy nước tiếng đùng đùng
Phải có kiên cưởng mới gọi hùng
Ba hột đạn thầm – hai tấc lưỡi
Sao cho ích giống mới cam lòng”
Nguyễn Tất Thành gửi tặng ai?
A. Nguyễn Thế Truyền
B. Phan Văn Trường
[COLOR=\"Red\"]C. Phan Chu Trinh[/COLOR]
D. Phan Bội Châu  
Câu 15: Nguyễn Tất Thành tới Mỹ năm nào?
A. 1914 – 1915
B. 1913 – 1914
[COLOR=\"Red\"]C. 1912 – 1913 [/COLOR]
D. 1911 – 1912
Câu 16:Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ:
A.Năm 1930-1945
B.Năm 1930 đến năm 1941.
[COLOR=\"Red\"]C.Năm 1921 đến năm 1930.[/COLOR]
D..Năm 1911 đến năm 1920.
Câu 17:Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
A.Chủ nghĩa hiện sinh hiện đại phương Tây
[COLOR=\"Red\"]B.Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh[/COLOR]
C.Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
D.Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ.
Câu 18:  “Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày, đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Cảm xúc trên gắn với sự kiện trọng đại nào?
A. Sau khi Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng Cộng sản Pháp
B. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi
[COLOR=\"Red\"]C. Đọc Luận cương về vấn đề dân tộc[/COLOR]
D. Cả ba sự kiện trên
Câu 19: Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước bao nhiêu năm?
A. 24 năm
B. 21 năm  
C. 20 năm  
[COLOR=\"Red\"]D. 23 năm[/COLOR]
Câu 20:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của:
A.Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức
B.Nhân dân lao động.
C.Giai cấp công nhân.
[COLOR=\"Red\"]D.Giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam[/COLOR] .
Câu 21:Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền từ năm:
A.1975
B.1931
C.1930   
[COLOR=\"Red\"]D.1945  [/COLOR]
Câu 22:Mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì?
A.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
B.Dân giàu, nước mạnh
C.Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh  
[COLOR=\"Red\"]D.Cả a, b, c[/COLOR]
Câu 23:  “Gửi ông Nguyễn Ái Quốc, Đại tá Haoxơ ủy quyền cho tôi báo để biết là đã nhận được bức thư của ông đề ngày 18-6-1919 và cảm ơn ông đã gửi cho chúng tôi Bản yêu sách của nhân dân An Nam nhân dịp chiến thắng Đồng Minh”. Trên đăy là thư phản hồi cho Nguyễn Ái Quốc của Sứ quán nước nào?
A. Đức
B. Pháp
[COLOR=\"Red\"]C.  Mỹ [/COLOR]
D. Anh
Câu 24: “Tôi không có gia đình, cũng không có con cái Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột”. Thư trên, Bác Hồ gửi ai?
[COLOR=\"Red\"]A. Vũ Đình Tụng[/COLOR]
B.  Đặng Văn Ngữ
C. Tôn Thất Tùng
D.  Hoàng Minh Giám
Câu 25:Xác định các định nghĩa dưới đây, định nghĩa nào không phải của Hồ Chí Minh?
[COLOR=\"Red\"]A. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội [/COLOR]
B. Chữ “người” theo nghĩa rộng là đồng bào cả nước
C. Chữ  “người” theo nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn
D. Chữ “người’ theo nghĩa rộng hơn nữa là cả loài người
  Câu 26:“Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, .. là bầu bạn cách mệnh của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?
[COLOR=\"Red\"]A.Đường cách mệnh.[/COLOR]
B.V.I.Lênin và Phương Đông
C. Bản án chế độ thực dân Pháp.
D. Nông dân Trung Quốc.
  Câu 27: Ngày 15- 11 – 1945, Bác Hò đã dự lễ khai giảng khoa đầu tiên của trường đại học nào?
A. Đại học Sư phạm Hà Nội
B. Đại học Bắch khoa Hà Nội
C. Đại học Y Hà Nội
[COLOR=\"Red\"]D. Đại học Việt Nam[/COLOR]
Câu 28: Nguyễn Ai Quốc dự Hội nghị Quốc tế lần thứ năm vào thời gian nào?
A. 1926
[COLOR=\"Red\"]B. 1924  [/COLOR]
C. 1923  
D. 1925
Câu 29:Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
A.Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân.
[COLOR=\"Red\"]B.Đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa khỏi sự áp bức, thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập  và đưa đất nước phát triển theo xu thế của thời đại.[/COLOR]
C.Đòi quyền tự trị của dân tộc
D.Bình đẳng dân tộc.
  Câu 30: Nguyễn Tất Thành từng lấy tên là Nguyẽn Ái Quốc vào thời gian nào?
A. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại đại hội Tua, tháng 12 – 1920
B. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng 1911
C. Khi Bác sang Liên Xô tháng 6 – 1923
[COLOR=\"Red\"]D. Tại hội nghị Vecxây ngày 18 – 6 – 1919[/COLOR]
Câu 31: Hồ chí minh thăm đèn Hùng làn đầu tiên vào thời gian nào?
A. 9 – 1956
B. 9 – 1945
C. 10 – 1954
[COLOR=\"Red\"]D. 9 – 1954 [/COLOR]
Câu32: Nguyễn Ai Quốc sáng lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” năm nào?
A. 1926
[COLOR=\"Red\"]B. 1925 [/COLOR]
C. 1928
D. 1927
Câu 33:Việt Nam hiện nay đang đối đầu với những nguy cơ nào?
A.Tụt hậu về kinh tế
B.Chệch hướng XHCN
C.Tham nhũng, quan liêu và diễn biến hòa bình  
[COLOR=\"Red\"]D.Cả 3 câu trên[/COLOR]
Câu 34: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ chủ tịch, nguời anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và chính non sông đát nước ta”.. Đánh giá trên  ở trong văn kiện nào?
A[COLOR=\"Red\"]. Điếu văn của  Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam 9 – 9 – 1969[/COLOR]
B. Lời kêu gọi của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam 3 – 9 - 1969
C. Xã luận báo Nhân dân 9 – 9 – 1969
D. Thông báo đặc biệt ngày  4 – 9 – 1969
Câu 35: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được báo Lao động xuất bản ở Paris vào thời gian nào?
A. 1923
B. 1922
[COLOR=\"Red\"]C. 1925 [/COLOR]
D. 1924
  Câu 36:Theo Hồ Chí Minh động lực quan trọng và bao trùm nhất là:
A.Tài nguyên thiên nhiên.
B.Vốn.
C.Thể chế quản lý nhà nước.
[COLOR=\"Red\"]D.Con người.[/COLOR]
Câu 37: Hồ Chí Minh là người trực tiếp chỉ đạo biên soạn hiến pháp nào của nước ta?
A. Hiến pháp 1959
[COLOR=\"Red\"]B. Hiến pháp 1946[/COLOR]
C. Hiến pháp 1992
D. Hiến pháp 1980
Câu 38: Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào?
[COLOR=\"Red\"]A. 1919[/COLOR]
B. 1918
C. 1921
D. 1920
Câu39:   “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa ‘hồng” vừa “chuyên
Câu trên trích từ văn kiện nào?
A. Đường cách mạng 1927
B. Tuyên ngôn độc lập
C. Khai mạc đại hội III.
[COLOR=\"Red\"]D. Di chúc[/COLOR]
Câu 40: Ngôi nhà mà Bác Hồ trọ khi mới vào Sài Gòn nay thuộc địa điểm nào?
[COLOR=\"Red\"]A. 185/1 đường Cô Bắc – Sài Gòn  [/COLOR]
B. 185/1 đường Lý Tự Trọng – Sài Gòn  
C. 185/1 đường Nguyễn Thị Minh Khai – Sài Gòn
D. 185/1 đường Võ Văn Tần – Sài Gòn

Câu 41:Nguyễn Ái Quốc gửi bản \"Yêu sách của nhân dân Việt Nam ” tới Hội nghị Vexay vào ngày tháng năm nào?
A.18/6/1917
[COLOR=\"Red\"]B.18/6/1919[/COLOR]
C.18/6/1920
D.18/6/1918
Câu42: Hồ Chí Minh bị Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch giam cầm trong bao nhiêu lâu?
A. 6 tháng  
B.  8 tháng  
[COLOR=\"Red\"]C. 12 tháng [/COLOR]
D. 10 tháng
Câu 43: Nguyễn Ái Quốc vào học trường Đại học phương Đông vào thời gian nào?
A. 1922  
[COLOR=\"Red\"]B. 1923 [/COLOR]
C. 1925
D. 1924

Câu 44:Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?
A.Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, nhân dân làm chủ
B.Nhà nước làm chủ,  Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý
C.Đảng và nhà nước lãnh đạo, quản lý, nhân dân làm chủ
[COLOR=\"Red\"]D.Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ[/COLOR]

Câu 45:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:
A. Do giai cấp công nhân làm chủ.
B.Do giai cấp nông dân làm chủ.
C.Do trí thức làm chủ
[COLOR=\"Red\"]D.Do nhân dân làm chủ.
[/COLOR]

Câu 46:Câu: “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới  xã hội cộng sản”  được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
A. Đường cách mệnh.
B.Sách lược vắn tắt của Đảng
C.Chương trình tóm tắt của Đảng.
[COLOR=\"Red\"]D. Chính cương vắn tắt.[/COLOR]


Câu 47:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:
A.Xác định vị thế cầm quyền của Đảng.
[COLOR=\"Red\"]B.Xác định bản chất giai cấp của Đảng.[/COLOR]
C.Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.
D.Xác định chức năng của Đảng.

Câu 48:  “Chiến tranh có thể kéo dài năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữ Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Lời Bác Hồ được phát đi vào thời gian nào?
A.  7 - 1964
[COLOR=\"Red\"]B.  7 - 1966 [/COLOR]
C. 7 - 1968
D.  7 – 1967

Câu 49:Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần IX của Đảng đã  định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh (TTHCM) như thế nào?
A.TTHCM là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; TTHCM là sự kết hợp thiên tài cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đấu tranh vì quyền lợi quần chúng bị bọn phong kiến và giai cấp bóc lột áp bức.
B.Tư tưởng Hồ chí Minh là quan điểm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của Người
[COLOR=\"Red\"]C..TTHCM là  một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc  và những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thùa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của  nhân loại[/COLOR]
D.TTHCM là đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH được đúc kết trong khẩu hiệu “Không có gì quí hơn độc lập tự do”


Câu 50:Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào?
A.Quảng Nam
B.Phan Thiết
C. Quãng Ngãi
[COLOR=\"Red\"]D.Bình Định[/COLOR][/SIZE][/COLOR]
[CENTER][/SIZE][/CENTER]
nhatthiennamnd Đăng lúc 9-11-2008 00:29:44
[SIZE=\"3\"]Câu 51: Bài thơ :   “Gạo đem vào giả bao đau đớn,
  Gạo giả xong rồi trắng tựa bông
  Sống ở trên đời người cũng vậy,
  Gian nan rèn luyện mới thành công”
  có trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
A. Ca binh lính
B. Ca sợi chỉ
[COLOR=\"Red\"]C. Nhật ký trong tù[/COLOR]
D. Bài ca du kích

Câu 52:Nội dung chủ yếu của quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong  giai đoạn hiện nay?
A.Kiên định con đường Hồ Chí Minh đã chọn
B.Dựa vào sức mạnh toàn đân tộc
C.Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
[COLOR=\"Red\"]D.Cả a, b, c[/COLOR]

Câu 53:Bài thơ “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ chí Minh là của tác giả nào?
A.Huy Cận   
B.Tố Hữu
[COLOR=\"Red\"]C.Chế Lan Viên  [/COLOR]
D.Nguyễn Đình Thi

Câu 54:Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì?
A.Làm việc   
B.Làm người
C.Làm cán bộ   
[COLOR=\"Red\"]D.Cả a, b, c[/COLOR]


Câu 55:Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
A.Là mục tiêu của cách mạng.
B.Là sách lượt cách mạng
[COLOR=\"Red\"]C.Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.[/COLOR]
D.Là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

Câu 56uận điểm “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
[COLOR=\"Red\"]A.Bản án chế độ thực dân Pháp.[/COLOR]
B.Báo Thanh niên
C.Báo Người cùng khổ..
D.Đường cách mệnh.

Câu 57: Báo LeParia do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên khi nào?
A. 30 – 12 – 1920
B. 1 – 4 – 1923
[COLOR=\"Red\"]C. 1 – 4 – 1922 [/COLOR]
D. 1 – 4 – 1921

Câu58: Câu nói: “ Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được bác Hồ trình bày trong tác phẩm nào ?
A. Sách lược văn tắt của Đảng
B. Diễn văn khai mạc đại hội III của Đảng
[COLOR=\"Red\"]C. Bài nói tại lễ kỷ niệm 30  năm ngày thành lập Đảng[/COLOR]
D. Báo cáo chính trị tại đại hội II của Đảng


Câu 59:Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải:
[COLOR=\"Red\"]A.Đi theo con đường của cách mạng vô sản.[/COLOR]
B.Đi theo con đường của cách mạng Pháp, Mỹ.
C.Đi theo con đường của của các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam .
D.Đi theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn TRung Sơn

Câu 60:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng phải dựa trên:
A.Nguyên tắc phê bình và tự phê bình.
B.Nguyên tắc tập trung dân chủ.
[COLOR=\"Red\"]C.Chủ nghĩa Mác-Lênin.[/COLOR]
D.Nguyên tắc đoàn kết thống nhất.

Câu 61:Hồ Chí Minh nói câu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời gian nào?
A. 1954
B.1960
C. 1945[COLOR=\"Red\"]
[/COLOR]D.1966

Câu 62uan điểm : “ Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong văn kiện nào?
A.Diễn văn khai mạc đại hội III của Đảng  
B.Báo cáo chính trị tại đại hội lần thứ hai của Đảng
C.Chánh cương vắn tắt của Đảng  
[COLOR=\"Red\"]D.Di chúc[/COLOR]

Câu 63:Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ:
A.Năm 1921 đến năm 1930.
[COLOR=\"Red\"]B.Năm 1911 đến năm 1920.[/COLOR]
C.Năm 1890 đến năm 1911.
D.Năm 1930-1945

Câu 64:Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thể hiện trong:
[COLOR=\"Red\"]A.5 luận điểm.[/COLOR]
B.4 luận điểm.
C.3 luận điểm.
D.6 luận điểm.

Câu 65: Báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội – ra số đầu tiên vào thời gian nào?
[COLOR=\"Red\"]A. 21 - 6 - 1926[/COLOR]
B. 21 - 6 - 1925
C. 21 - 6 - 1924  
D. 21 - 6 – 1927

Câu 66:Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin vào thời gian nào?
A.7/1918
[COLOR=\"Red\"]B.7/1920[/COLOR]
C.7/1917
D.7/1922


Câu 67:Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, Hồ Chí Minh viết: “ Một năm [ ………….] vào mùa xuân. Một đời […………...] từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu
[COLOR=\"Red\"]A.Khởi đầu[/COLOR]
B.Bước đầu
C.Bắt đầu
D.Mở đầu


Câu 68:Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại cách mạng vô sản là vấn đề:
A.Dân tộc tư sản
[COLOR=\"Red\"]B.Dân tộc thuộc địa.[/COLOR]
C.Dân tộc học.
D.Dân tộc nói chung.

Câu 69:Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn  hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ?
A.Lòng nhân ái, khoan dung của Việt Nam
B.Tinh thần đoàn kết cộng đồng
[COLOR=\"Red\"]C.Chủ nghĩa yêu nước[/COLOR]
D.Ý thức về chủ quyền quốc gia


Câu 70:Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?
A.Mùa đông
B.Mùa thu   
C.Mùa hạ
[COLOR=\"Red\"]D.Mùa xuân   [/COLOR]

Câu 71:“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tư tưởng nầy đượcin trong tác phẩm nào của HCM?
A.Bản án chế độ thực dân Pháp
[COLOR=\"Red\"]B.Tuyên ngôn độc lập.[/COLOR]
C.Chính cương sách lược vắn tắt
D.Đường cách mạng.


Câu 72: Bác Hồ nói với ai câu: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”
A. Nguyễn Lương Bằng
B. Phạm Văn Đồng
C. Trường Chinh
[COLOR=\"Red\"]D. Võ Nguyên Giáp  [/COLOR]

Câu 73:  “Từ Nguyễn Ái Quốc toả ra một nền văn hoá, không phải là văn hoá châu Âu mà có lẽ là nền văn hoá của tương lai Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giản dị và lịch sự. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm lắng của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên bể lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương”. Ai là tác giả của nhận định trên?
A. Cutuyatie – Lãnh tụ Cộng sản Pháp
B. Lasanh – Đảng viên Cộng sản Pháp
C. Sác phuốcnitô – Nhà báo Pháp
[COLOR=\"Red\"]D. Oxíp Manđen Stam – Nhà thơ Nga[/COLOR]

Câu 74: Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi  mới về nước, tại cột mốc 108 biên giới Việt Trung thuộc huyện nào của Cao Bằng?
A. Trà Lĩnh
B. Nguyên Bình
[COLOR=\"Red\"]C. Hà Quảng[/COLOR]
D. Hòa An


Câu 75: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản năm nào, ở đâu?
A. 1928 – ở Việt Nam
B.. 1927 – ở Trung Quốc
C. 1926 – ở Liên xô  
[COLOR=\"Red\"]D. 1925 – ở Pháp[/COLOR]

Câu 76: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông?
A. Một người Trung Quốc vô danh
B. Luật sư Nôoen prít
[COLOR=\"Red\"]C. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi)[/COLOR]
D. ToMát Xan tôn (Phó thống đốc Hồng Công)

Câu 77: Bản chất con người theo tư tưởng Hồ chí Minh là gì?
A. Mang bản chất giai cấp
[COLOR=\"Red\"]B. Tổng hợp các quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng[/COLOR]
C. Sự thống nhất cả 2 mặt tự nhiên và xã hội
D. Sản phẩm phát triển của tự nhiên

Câu 78: Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia Đảng Cộng Sản Pháp từ 12 – 1920 đến tháng 6 – 1923?
A. Thứ tư
B. Thứ ba
C. Thứ hai
[COLOR=\"Red\"]D. Thứ nhất[/COLOR]


Câu 79: “ cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Bác?
A. Liên Xô vĩ đại
B. Đạo đức cách mạng
C. Đường cách mạng
[COLOR=\"Red\"]D. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân[/COLOR]

Câu 80: Luận điểm “ Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải làm theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” đựoc trích từ tác phẩm nào?
A.Thường thức chính trị
[COLOR=\"Red\"]B.Đường Kách mệnh[/COLOR]
C.Tuyên ngôn độïc lập
D.Điều lệ vắn tắt của đảng


Câu 81:“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực luợng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:
A.Thư gửi đồng bào Nam bộ.
[COLOR=\"Red\"]B.Tuyên ngôn độc lập.[/COLOR]
C.Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa.
D.Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Câu 82: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Câu nói đó của Hồ chí Minh trong văn kiện nào?
[COLOR=\"Red\"]A.Di chúc (1969)[/COLOR]
B.Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ hai (1951)
C.Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
D.Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt nam lần thứ 2 (1958)

Câu 83:Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải:
A.Bằng thương lượng hòa bình
B.Kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.
[COLOR=\"Red\"]C.Thực hiện bằng con đường bạo lực.[/COLOR]
D.Thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.

Câu 84:Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
[COLOR=\"Red\"]A.Đường cách mệnh[/COLOR]
B.V.I. Lênin và Phương Đông
C.Bản án chế độ thực dân Pháp
D.Con rồng tre

Câu 85:Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:
A.Xây dựng CNXH
B.Giải phóng dân tộc.
[COLOR=\"Red\"]C.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH[/COLOR]
D.Giải phóng giai cấp.


Câu 86: Báo “Leparia” – Người cùng khổ, ra số đầu tiên vào thời gian nào?
A. 1 - 4 - 1921
B. 1 - 4 - 1920
C. 1 - 4 - 1923
[COLOR=\"Red\"]D. 1 - 4 – 1922 [/COLOR]

Câu 87: Khái niệm con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh để chỉ:
A.Một con người cụ thể.
B.Một cộng đồng người..
C[COLOR=\"Red\"].Con người cụ thể gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.[/COLOR]
D.Cả a, b & c.

Câu 88: Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
[COLOR=\"Red\"]A. 13 - 8 - 1942  [/COLOR]
B. 13 - 8 - 1941  
C. 13 - 8 - 1945
D. 13 - 8 – 1944

Câu 89: Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản với tư cách gi?
A. Dự khuyết
B. Dự thính  
[COLOR=\"Red\"]C. Đại biểu tư vấn[/COLOR]
D. Chính thức

Câu 90: “ Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồg mà tôi nói to lên như đang nói truớc quần chúng đông đảo: Hỏi đòng bào bị đạo đày đau khổ ! Đây là  cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu đó khi đang ở đâu?
[COLOR=\"Red\"]A. Paris (Pháp)[/COLOR]
B. Luân Đôn (Anh)
C. Maxcơva (Liên Xô)
D. Quảng Châu (Trung Quốc)


Câu 91:Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:
A.Đoàn kết công-nông-lao động trí óc.
B.Đoàn kết công-nông.
C.Đoàn kết công-nông và các tầng lớp xã hội khác.
[COLOR=\"Red\"]D.Đại đoàn kết toàn dân[/COLOR].


Câu 92: Nguyễn Ai Quốc hoạt động cách mạng ở Thái Lan năm nào?
A. 1928
B. 1927
C. 1930
[COLOR=\"Red\"]D. 1929[/COLOR]

Câu 93: “Công nông là gốc của cách mạng, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ … là bầu bạn cách mạng của công nông”. Quan điểm trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tác phẩm nào?
[COLOR=\"DarkRed\"]A. Đường Kách mệnh[/COLOR]
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Sách lược vắn tắt
D. Chính cương tóm tắt

Câu 94:Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
A.Đảng cộng sản.
B.Khối đại đoàn kết dân tộc, đòan kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công-nông-trí thức.
C.Các lực lượng cách mạng thế giới.
[COLOR=\"Red\"]D.Cả a, b & c.
[/COLOR]
Câu 95:“Trong lúc nầy, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”.. Đó là khẳng định của Hội nghị Trung ương nào?
A.Hội nghị TW 6 (11/1939).
[COLOR=\"Red\"]B.Hội nghị TW 8 (5/1941).[/COLOR]
C.Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945)
D.Hội nghị TW 7 (11/1940).

Câu 96uan điểm: “ Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
A. Sách lược vắn tắt của Đảng
B.Báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng
C. Diễn văn khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng lao động Việt Nam
[COLOR=\"Red\"]D. Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm  ngày thành lập Đảng[/COLOR]


Câu 97: Nguyễn Ai Quốc đến Nga lần đầu vào thời gian nào?
[COLOR=\"Red\"]A. 6 – 1923  [/COLOR]
B. 6 – 1924
C. 6 – 1926
D. 6 – 1925

Câu 98:Hồ chí Minh khẳng định nguyên tắc nào là nguyên tắc cơ bản trong nguyên tắc xây dựng đảng Cộng Sản?
[COLOR=\"Red\"]A.Nguyên tắc tập trung dân chủ[/COLOR]
B.Nguyên tắc đoàn kết  thống nhất trong đảng
C.Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
D.b và c sai

Câu 99: Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam , Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào?
A. 1923
[COLOR=\"Red\"]B. 1924 [/COLOR]
C. 1926
D. 1925

Câu 100uận điểm “ Cách mạng An  Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Ai làm cách mạng thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả” được trích từ tác phẩm nào?
A.Đông dương (1923 – 1924)
B.Bản án chế độ thực dân Pháp
C.Thường thức chính trị
[COLOR=\"Red\"]D.Đường Kách Mệnh[/COLOR]

Câu 101: Tác phẩm “ Lịch sử nước ta” được xuất bản thời gian nào?
A. 2 - 1940  
B. 2 - 1941  
C. 2 - 1943
[COLOR=\"Red\"]D. 2 – 1942 [/COLOR]

Câu 102:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước là:
A.Xác định nhiệm vụ của Đảng
B.Xác định bản chất của Đảng.
C.Xác định năng lực của Đảng.
[COLOR=\"Red\"]D.Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng.[/COLOR]

Câu 103:  “Tôi – Hồ Chí Minh – suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc, tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước”. Sau khi kí hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 , Bác Hồ nói câu trên với nhân dân địa phương nào?
A. Hải Phòng
[COLOR=\"Red\"]B. Hà Nội [/COLOR]
C. Nghệ An
D. Thanh Hoá

Câu 104:Ai là tác giả hai câu thơ:
“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nên”
A.  Khổng Tử (551 – 479 Tr.CN) – nhà giáo dục lớn thời cổ đại Trung Hoa,
[COLOR=\"Red\"]B.Hồ Chí Minh (1890 – 1969) – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam ;[/COLOR]
C.Gơ Crít – nguời sáng lạp Kitô giáo ở phương Tây
D.Mahátma Gandi (1869 – 1948) – lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Ấn Độ

Câu 105:Hồ Chí Minh đã từng day học ở ngôi trường nào?
A.Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh   
B.Trường tiểu học Đông Ba ở Huế
C[COLOR=\"Red\"].Trường Dục Thanh ở  Phan Thiết[/COLOR]
D.Trường quốc học Huế     

Câu 106: “ Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa… Song nhan dân Việt nam quyết định không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lựoi, nhan dân ta sẽ xây  dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.. Câu trên  trích từ  văn  kiện nào?
A. Lời kêu gọi 19 – 12 – 1946
[COLOR=\"Red\"]B. Lời kêu gọi ngày 17 – 7 – 1966[/COLOR]
C. Di chuc 1969
D. Thư chúc Tết 1966

Câu 107: Bác Hồ về thăm quê nhà Nghệ An mấy lần?
A. Một lần  
[COLOR=\"Red\"]B. Hai lần [/COLOR]
C. Nhiều lần
D. Ba lần

Câu 108:Chọn đáp án sai
Lòng khoan dung, độ  lượng với con người của Hồ Chí Minh được thể hiện qua:
[COLOR=\"Red\"]A. Không ký lệnh tử hình nào trong 24 năm làm Chủ tịch nước[/COLOR]
B. Chính sách nhân đạo đối với người nước ngoài sống ở Việt Nam, tù binh và hàng binh
C.Việc tập hợp, sử dụng người từng làm việc cho chế độ cũ
D. Chính sách đối với cán bộ, đảng viên phạm lỗi lầm

Câu 109: Đoạn mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ trích dẫn tuyên ngôn Độc lập Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp với hàm ý gì?
[COLOR=\"Red\"]A. Khẳng định sự đúng đắn [/COLOR]
B. Phê phán sự sai lầm
C. Để phê phán tội ác của kẻ xâm lược
D. Cả 3 ý trên

Câu 110: Nguyễn Ái Quốc học trường đại học Phương Đông (Liên Xô) vào thời gian nào?
A. 1925 – 1926
B. 1924 - 1925
[COLOR=\"Red\"]C. 1923 – 1924 [/COLOR]
D. 1922 – 1923

Câu 111ực lượng nòng cốt của khối đại đoàn kết dân tộc?
[COLOR=\"Red\"]A.Công nhân, nông dân, trí thức[/COLOR]
B.Học trò, nhà buôn
C.Công nhân, nông dân
D.Công nhân[/SIZE]
[CENTER][/SIZE][/CENTER]
nhatthiennamnd Đăng lúc 9-11-2008 00:31:08
[COLOR=\"Black\"][SIZE=\"3\"]Câu 112:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa:
[COLOR=\"Red\"]A.Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam . [/COLOR]B.Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào yêu nước Việt Nam .
C.Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.
D.Chủ nghĩa Mác với phong trào cách mạng Việt Nam .

Câu 113uận điểm “Kách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng Kách mệnh, để trong thì vậnï động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì kách mệnh  mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” được trích từ tác phẩm nào?
A.Thường thức chính trị
B.Chánh cương vắn tắt của đảng
[COLOR=\"Red\"]C.Đường kách mệnh[/COLOR]D.Bản án chế độ thực dân Pháp

Câu 114: Ai đã tặng Nguyễn Tất Thành câu thơ:
“Chim bằng tung cánh xuyên trời thẳm
Thử sức đại dương thuở cá côn”
A. Võ Liêm Sơn
B. Huỳnh Thúc Kháng
[COLOR=\"Red\"]C. Phan Chu Trinh[/COLOR]
D. Phan Bội Châu

Câu 115: Tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ có bao nhiêu bài thơ?
A. 143 bài
[COLOR=\"Red\"]B. 133 bài [/COLOR]
C. 123 bài  
D. 33 bài  

Câu 116:Chọn đáp án sai
Vận dụng và phát triển TTHCM, cần tuân thủ những quan điểm cơ bản nào?
A.Quan điểm kế thừa và phát triển
B.Quan điểm toàn diện và hệ thống   
[COLOR=\"Red\"]C.Quan điểm lịch sử – trừu tượng[/COLOR]
D.Quan điểm lý luận gắn với thực tiễn  

Câu 117: Khẩu hiệu chiến lược: \"Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại\" là của:
A.Hồ Chí Minh.
[COLOR=\"Red\"]B.V.I.Lênin.[/COLOR]C.Ph. ĂngGhen
D. Các Mác.

Câu 118:Chọn đáp án sai.
Nguồn gốc tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh xuất phát từ:
A.Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản
B.Tư tưởng nhân đạo, bác ái của văn hóa phương Tây và phương Đông
[COLOR=\"Red\"]C.Chủ nghĩa hiện sinh phương Tây[/COLOR]
D.Truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam

Câu 119: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính Phủ tặng đòng bào miền Nam danh hiẹu gì vào tháng 12 – 1946?
A. Sản xuất giỏi
B. Kháng chiến anh dũng
[COLOR=\"Red\"]C. Thành đông tổ quốc[/COLOR]
D. cả 3 danh hiệu trên

Câu 120: “Sống với nhau mà không có nghĩa có tình, có nghĩa thì đâu gọi là chủ nghĩa Mác – Lênin được”. Ai nói câu trên?
[COLOR=\"Red\"]A. Hồ Chí Minh[/COLOR]B. Nguyễn Văn Linh
C. Phạm Văn Đồng
D. Lê DuẩnCâu 121:Hồ Chí Minh chỉ ra mặt hạn chế của tôn giáo nói chung, đó là:
A.Tôn giáo là duy tâm
[COLOR=\"Red\"]B.Tình thương người chung chung, trừu tượng[/COLOR]
C.Đề cao nam giới, coi khinh phụ nữ
D.Tất cả các yếu tố trên

Câu 122:“ Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên””. Câu nói ấy của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?
A[COLOR=\"Red\"].Di chúc (1969)[/COLOR]
B.Tuyên ngôn độc lập (1945)
C.Đường Kách mệnh (1927)  
D.Lời khai mạc Đại hội Đảng lần thứ III (1960)

Câu 123: Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh là gì?
[COLOR=\"Red\"]A.Lòng thương người[/COLOR]  
B.Sự quan tâm đến con người
C.Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu
D.Cả a, b, c

Câu 124: Nguyễn Tất Thành được cha làm lễ vào làng “Nho sinh” năm nào?
A. 1903
B.  1904  
C.  1905
[COLOR=\"Red\"]D. 1901[/COLOR]
Câu 125: Ngày 8 – 9 – 1945, Hồ chí Minh ký sắc lệnh bổ nhiệm ai làm cố ván chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa?
A. Vũ Hồng Khanh
B. Nguyễn Hải Thần
[COLOR=\"Red\"]C. Vĩnh Thụy[/COLOR]D. Trần Huy Liệu


Câu 126uận điểm “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” là của:
A.V. I. Lênin.
B.Ph. ĂngGhen.
C. Các Mác.
[COLOR=\"Red\"]D.Hồ Chí Minh[/COLOR].

Câu 127:Động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước ta  hiện  nay là gì?
A.Thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội
B.Đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công nông trí thức
C.Đấu tranh giai cấp để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
D.Xóa đói, giảm nghèo

Câu 128:Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
A.Tư tưởng vị tha của Phật giáo
B.Những mặt tích cực của Nho Giáo
C.Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
D.Lòng bác ái Thiên chúa giáo


Câu 129: Nguyễn Tất Thành học Trường tiểu học Đông Ba (Huế) năm nào?
A. 1907
B. 1906
C. 1905
D. 1908

Câu 130:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò:
A.Là định hướng lý tưởng của người cách mạng.  
B.Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng.
C. Là nền tảng lý luận của người cách mạng.  
D.Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng.

Câu 131: Ủy ban dự thảo Hiến Pháp đầu tiên của nước Việt nam dân chủ cộng hòa do ai làm trưởng ban?
A. Hồ Chí Minh
B. Nguyễn Luơng Bằng
C. Đặng  Xuân Khu
D. Lê văn Hiến

Câu 132:Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm cốt” nghĩa là:
A. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm chủ trương, đường lối.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm học thuyết của Đảng.
D.Cả a, b & c.

Câu 133: Bí danh của Bác Hồ khi phục vụ trong quân giải phóng nhân dân Trung Quốc?
A. Tống Văn Sơ  
B. Lý Thuỵ  
C. Đồng chí Vương
D. Hồ Quang

Câu 134:Một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:
A. Một nhà nước thống nhất, có chủ quyền quốc gia.
B.Một nhà nước hợp hiến.  
C. Một nhà nước không có tiêu cực, không có đặc quyền đặc lợi.
D. Một nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Câu 135uận điểm của Hồ Chí Minh “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã” được trích từ tác phẩm nào?
A.Đường Kách mệnh
B.Bản án chế độ thực dân Pháp
C.Tuyên ngôn độc lập
D.Chánh cương vắn tắt của Đảng

Câu 136:Đâu là nội dung cơ bản của TTHCM về nhà nước?
A.Nhà nước của dân, do dân, vì dân, có sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước
B.Xây dựng nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
C. Xây dựng một nhà nước trong sạch, hiệu quả, vững mạnh
D. Cả 3 nội dung trên

Câu 137: Nguyễn Ái Quốc dến ở nhà số 9, ngõ Công Poanh thuộc quận 17, Pari khi nào?
A. 7 – 1922
B. 7 – 1921
C. 7 – 1924
D. 7 – 1923

Câu 138: “Nước nhà cần phải có kiến thiết Kiến thiết cần phải có nhân tài Trong số hai mươi triệu đồng bào chắc chắn không thiếu người có tài, có đứ E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin nhận” . Quan điểm trọng dụng nhân tài trên đây của Hồ Chủ Tịch lần đầu tiên được in trên báo nào?
A. Vệ quốc đoàn
B.. Thanh niên
C. Nhân dân
D. Cứu quốc

Câu 139: Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:
A. Tốt - Xấu, thiện – ác
B. Chỉ mặt tốt
C. Không xấu, không tốt
D. Chỉ mặt xấu


Câu 140:Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là:
A. Mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.
B.Mọi công việc của nhà nước do dân quyết định.
C.Đại biểu của nhà nước do dân bầu ra.
D.Cả a & b.

Câu 141: Sau khi gửi bản yêu sách tới Hội nghị Vecxay, Nguyễn Ái Quốc nhận được hồi âm: “Kính thưa ông Nguyễn Ái Quốc, tôi lấy làm hân hạnh báo để cho ông biết rằng chúng tôi đã nhận được thư ông đề nghị ngày 18-6-1919 và xin nói rằng chúng tôi sẽ trình thư đó lên Tổng thống”. Thư trên của đại biểu nước nào?
A. Pháp
B. Mỹ
C. Anh
D. Đức

Câu 142:Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên:
A.Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa Giáo
B.Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.
C.Toàn bộ tư tưởng nho giáo
D.Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.

Câu 143: Nguyễn Tất Thành tới Pháp lần một năm nào?
A. 1912
B. 1911
C. 1914
D. 1913

Câu 144: “Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lênin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà”
Suối Lênin, núi Các Mác trong bài thơ thuộc địa danh nào?
A. Tuyên Quang
B. Lạng Sơn  
C. Thái Nguyên
D. Cao Bằng

Câu 145:Một trong những nội dung cơ bản của bản Yêu sách gồm tám điểm của Nguyễn ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxay (Pháp) là:
A.Đòi quyền độc lập dân tộc.
B.Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân
C.Đòi quyền tự do tín ngưỡng cho nhân dân
D.Đòi quyền tự trị của dân tộc.

Câu 146: “Tuy ông được sang Pháp học tập, lại từng làm việc cho soái phủ pháp mấy năm ở Sài Gòn, thế mà ông ta đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn việc tu chỉnh võ bị, canh tân đất nước. Ngày ấy triều đình không lắng nghe ông ta. Giá như biét làm theo mọt số điều kiến nghị ấy thì chắc cũng đã bớt được nhiều khó khắn “. Câu trên đây của Bác Hồ nói về linh mục nào?
A. Bùi Viện  
B. Nguyễn Xuân Ôn
C. Nguyễn Trọng Hợp
D. Nguyễn Trường Tộ

Câu 147:Trong di chúc, Hồ Chí Minh xác định đầu tiên là công việc gì?
A.Ra sức phát triển văn hóa
B.Tiếp tục phát triển kinh tế  
C.Xây dựng Đảng vững mạnh
D.Công việc đối với con người  

Câu 148:Hồ Chí Minh đã khảo sát mô hình các kiểu nhà nước nào để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân?
A. Nhà nước phong kiến  
B.Nhà nước tư sản
C. Nhà nước Xô viết   
D.Cả 3 kiểu nhà nước trên

Câu 149:Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:
A.Những mặt tích cực của Nho giáo.
B.Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam
C.Truyền thống hiếu học của người Việt nam
D.Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam .


Câu 150:Hồ Chí Minh đánh giá nền giáo dục phong kiến thực dân như thé nào?
A.Nền giáo dục phong kiến là nền giáo dục kinh viện xa rời thực tế,  coi sách thánh hiền là đỉnh cao của trí tuệ. Mẫu người của nền giáo dục phong kiến hướng tới là kẻ sĩ, là người quân tử, là bậc trượng phu, hoàn toàn khác với kẻ bình dân. Phụ nữ bị tước quyền học vấn
B. Nền giáo dục thực dân là nền giáo dục ngu dân “Làm cho dân đần độn thêm”. Nó chỉ dạy cho họ một lòng “trung thực” giả dối, sùng bái kẻ  mạnh hơn mình, dạy cho thanh niên yêu tổ quốc không phải là tổ quốc của mình
C.Nền giáo dục phong  kiến thực dân dạy con người học chỉ để lấy bằng cấp ông nghè, ông phán, vinh thân, phì gia.
D. Cả 3 câu trên

Câu 151: Ai là người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách Hồ Chí Minh?
A. Phan Bội Châu
B. Vương Thúc Quý  
C. Phạm Ngọc Thọ
D. Nguyễn Sinh Sắc

Câu 152uận điểm \"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công\" của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:
A.Bài nói chuyện tại Hội nghị mở rộng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .
B.Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .
C.Bài nói chuyện trong buổi lể bế mạc Thanh niên Việt Nam
D.Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II.


Câu 153: Tìm  luận điểm không đúng với tư tuởng Hồ Chí Minh?
A. Công nghiệp hóa phải bắt đầu từ xây dựng và phát triẻn công nghiệp nặng
B. Công nghiệp hóa là con đừong tất yếu phải đi của chúng ta
C. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp
D. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở xây dựng, phát triển một nền nông nghiệp toàn diện

Câu 154:Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc gồm:
A.4 luận điểm.
B.3 luận điểm.
C.6 luận điểm.
D.5 luận điểm.
[/SIZE][/COLOR]
[CENTER][/SIZE][/CENTER]
nhatthiennamnd Đăng lúc 9-11-2008 00:32:05
Câu 155: Nguyễn Ái Quốc dự đại hội Tua, tán thành quốc tế 3, tham gia  thành lập Đảng Cộng Sản Pháp khi nào?
A. 12 – 1918
B. 12 – 1921
C. 12 – 1920
D. 12 – 1919

Câu 156:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi là:
A.Đoàn kết dân tộc
B.Có sự giúp đở của phe XHCN
C.Phải có Đảng cộng sản.
D.Đoàn kết giai cấp.

Câu 157:  Mặt trận Việt Minh được thành lập theo sáng kiến của Nguyễn Ái Quốc ra đời vào thời gian nào?
A. 10 - 1940
B. 10 - 1945
C. 10 - 1944
D. 10 - 1941


Câu 158: Cuối tháng 7 – 1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị “Lúc nầy thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đót cháy cả dãy  Trường Sơn cũng phải cuơng quyết dành cho đựơc độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị nầy?
A. Phạm văn Đồng
B. Hoàng Quốc Việt
C. Võ Nguyễn Giáp
D. Đặng văn Cáp

Câu 159:Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
A.9/1908 đến 9/1909
B.9/1910 đến 5/1911
C. 9/1910 đến 2/1911
D.9/1910 đến 4/1911

Câu 160:“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Hồ Chí Minh viết đoạn nầy nhân dịp:
A.Bế giảng năm học đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
B.Phát động chống nạn thất học
C.Ngày khai trường đầu tiên  của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
D.Đêm trung thu đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Câu 161: Ai là chủ bút báo Leparia?
A. Nguyễn Ái Quốc  
B. Ang - ti - ơ Mô - ranh - đơ (nhà buôn)
C. Bơ - lông - cua (trạng sư)
D. Luy - xiêng - bac - kit - xô (trạng sư)  

Câu 162: Nguyễn Tất Thành tới Anh năm nào?
A. 1914
B. 1917
C. 1916
D. 1915  

Câu 163:Hồ Chí Minh viết : “ ………… mở ra con dường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên
A.Cách mạng tư sản Pháp
B.Cách mạng tháng Tám
C.Cách mạng Tân Hợi
D.Cách mạng tháng Mười Nga


Câu 164:Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào?
A. 5/1905
B. 5/1911
C. 5/1906
D. 5/1908


Câu 165: Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Quốc tế nông dân vào thời gian nào?
A. Từ 12 đến 15 tháng 10 – 1925
B. Từ 12 đến 15 tháng 10 – 1926
C. Từ 12 đến 15 tháng 10 – 1924
D. Từ 12 đến 15 tháng 10 – 1923  

Câu 166:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo:
A.5 nguyên tắc.
B.6 nguyên tắc.
C.4 nguyên tắc.
D.3 nguyên tắc.

Câu 167:Hồ chí Minh nêu lên mấy luận điểm về Đảng Cộng Sản Việt Nam ?
A.6 luận điểm
B.7 luận điểm
C.5 luận điểm
D. 3 luận điểm

Câu 168:Theo Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:
A.Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
B.Nền công nông nghiệp hiện đại
C.Nền công nghiệp hiện đại.
D.Nền nông nghiệp hiện đại.


Câu 169: Theo đề nghị cảu Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là « Việt Nam đọc lập đòng minh », gọi  tắt là « Việt Minh ». Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào:
A. 25 – 10 – 1941
B. 17 – 10 – 1942
C. 20 – 5 – 1941
D. 19 – 5 – 1941

Câu 170: Vấn đề đặc sắc nhát trong tư tưởng Hồ chí Minh về nhà nước pháp quyền là gì?
A. Đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực của pháp luật
B. Kết hợp nhuần nhuyển cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội
C. Đề cao đạo đức trong quản lý xã hội
D. Coi trọng luật pháp trong quản lý xã hội


Câu 171: Nguyễn Ái Quốc thành lập hội “Việt Nam cách mạng Thanh niên” năm nào?
A. 6 – 1927
B. 6 – 1926
C. 6 – 1925
D. 6 – 1924

Câu172: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ai Quốc nhân sự kiện nào?
A. Thành lập Hội người Việt Nam yêu nước
B. Xuất bản báo “Người cùng khổ”
C. Gửi bản yêu sách đến Hội nghị Vecxay
D. Vào Đảng cộng sản Pháp  

Câu 173: Nguyễn Tất Thành học Trường Quốc học Huế năm nào?
A. 1908 – 1909
B. 1907 – 1908
C. 1906 – 1907
D. 1905 – 1906

Câu 174: Theo chỉ thị của Bác Hồ, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam – được thành lập vào thời gian nào?
A. 22 - 12 - 1945
B. 22 - 12 - 1944
C.. 22 - 12 - 1943
D. 22 - 12 - 1942

Câu 175:Những việc cần làm để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
A.Xây dựng Đảng cộng Sản Việt Nam vững mạnh
B.Xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh
C.Chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể nhân dân
D.Cả a, b, c

Câu 176:Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh
A.Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành thắng lợi truớc cách mạng vô sản ở chính quốc.
B.Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
C.Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc..
D.Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.

Câu 177:“ Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời khẳng định đanh thép nầy được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết vào thời gian nào?
A.22/12/1946
B.19/12/1946.
C.20/12/1946
D.5/11/1946.

Câu 178: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba nhân sự kiện nào?
A. Dạy học ở Dục Thanh – Phan Thiết
B. Lên làm ở tàu Latusotrevin
C.  Vào học quốc học Huế  
D.  Vào làng “Nho sinh”


Câu 180:Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?
A. Con đĩa hai vòi.
B.Con chim đại bàng
C.Con bạch tuộc.
D.Con rồng tre.Câu 181:Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam được tính từ:
A.Năm 1930 đến năm 1945.
B.Năm 1921 đến năm 1930.
C.Năm 1911 đến năm 1920.
D.Năm 1945-1954

Câu 182:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi là:
A.Xác định mục đích của Đảng.
B.Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.
C.Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
D.Xác định nhiệm vụ của Đảng.


Câu 183: Nguyễn Ai Quốc bị cảnh sát Hương Cảng bắt ngày tháng năm nào?
A. 6 - 6 – 1931
B. 6 - 6 - 1930
C. 6 - 6 - 1929
D. 6 - 6 – 1932

Câu 184:Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:
A.Toàn dân, trên cơ sở liên minh công-nông..
B.Giai cấp công nhân và nông dân
C.Giai cấp công nhân.
D.Giai cấp công nhân và trí thức

Câu 185:Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?
A.2/6/1911
B.4/6/1911
C.6/5/1911
D.5/6/1911

Câu 186:Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ  lấy nước”. Bác Hồ nói câu nói trên ở đâu?
A. Hà Nội
B.Cổ Loa
C. Tân Trào
D.Đền Hùng


Câu 187:Muốn phát huy sức mạnh nhân dân, cần phải làm gi?
A.Chăm lo xây dựng và phát triển nguồn lực con người
B.Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
C.Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân làm tròn nghĩa vụ công dân
D.Cả a, b, c

Câu 188: Nguyễn Ai Quốc về nước thời gian nào?
A. 8 - 2 - 1941
B. 8 - 2 - 1940
C. 8 - 2 - 1939  
D. 8 - 2 – 1942Câu 189:Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là:
A.Động lực của cách mạng.
B.Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.
C.Vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng.
D.Vốn quý của cách mạng.

Câu 190:Thành tựu nổi bật  của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gì?
A.Giữ vững độc lập dân tộc, ổn định chính trị
B.Phát triển theo định hướng XHCN
C.Không có xung đột sắc tộc, tôn giáo
D.Cả a, b, c

Câu 191:Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của CNXH là gì?
A.Đảng cộng sản lãnh đạo
B.Nhà nước XHCN quản lý xã hội bằng pháp luật
C.Mọi nguời được huởng các quyền tự do dân chủ
D.Thực hiện một nền dân chủ triệt để

Câu 192:Chọn từ thíùch hợp điền vào chỗ trống.
“Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay …………….”
A.Xấu   
B.Yếu kém
C.Yếu   
D.Kém

Câu 193:Theo Hồ chí Minh, công tác gốc của Đảng là gì?
A.Công tác tư tưởng chính trị  
B.Công tác quần chúng
C.  Công tác cán bộ     
D.Công tác lý luận

Câu 194:Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH là gì?
A.Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B.Phân phối theo vốn và tài sản đóng góp
C.Phân phối bình quân cho tất cả mọi người
D.Làm theo năng lực, hưởng theo lao động

Câu 195:Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ mấy nguồn gốc?
A.2 nguồn gốc
B.6 nguồn gốc
C.4 nguồn gốc
D.3 nguồn gốc

Câu 196: Nguyễn Ái Quốc dự  đại hội V quốc tế cộng sản năm nào?
A. 1922
B. 1925
C. 1924
D. 1923


Câu 197: Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống:
“ Thi đua là yêu nước, yêu nuớc thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người…”
A. Tích cực nhất
B. Đáng khen nhất
C. Xứng đáng nhất
D. Yêu nước nhấtCâu 198 Chọn đáp án sai:
Theo Hồ Chí Minh, con người là mục tiêu giải phóng của cách mạng:
A.Về chính trị: con người được tự do, quyền công dân phải được đảm bảo
B. Về xã hội: chưa sử dụng một phụ nữ nào ở cương vị chủ chốt, quan trọng
C. Về văn hóa: được học hành, vui chơi, hưởng thụ các giá trị văn hóa
D. Về kinh tế: con người phải có dời sống kinh tế ngày càng tốt đẹp

Câu 199:Hãy xác định vấn đề sai trong nội dung sau đây:
Hồ Chí Minh nói về đào tạo con người của xã hội văn minh với các tiêu chí:
A. Đào tạo những con người có đạo đức,  ý chí, tình cảm cao đẹp
B.Chú trọng đào tạo tài năng hơn rèn luyện đạo đức
C.Đào tạo con người có đầy đủ các mặt: đức, trí, thể, mỹ, nhân, dũng, ..
D. Đào tạo những con người có trí tuệ, tài năng


Câu 200:Theo Hồ Chí Minh, cách làm của chủ nghĩa xã hội là:
A.Dựa vào các nước G7.
B.Phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước XHCN
C. Nhà nước phải ban phát từ trên xuống.
D. Đem của dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân.

Câu 201:Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở:
A.Số lượng Đảng viên trong Đảng.
B.Trình độ Đảng viên trong Đảng.
C.Nền tảng lý luận, mục tiêu, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng.
D.Cả a, b & c.

Câu 202ực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
A.Công nhân, nông dân, lao động trí óc.
B.Học trò, nhà buôn
C.Công nhân, nông dân
D.. Công nhânCâu 203: Chọn phuơng án trả lời đúng theo Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao:
A. “Dĩ bất biến ứng vạn biến”
B. Vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược
C. Phải mềm dẻo về sách lược
D. Phải cứng rắn về nguyên tắc

Câu 204:Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng “Phải có tình  đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không dĩ hòa, di quý”. Lời căn dặn đó của Người ở tác phẩm nào?
A.Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
B.Bản di chúc   
C.Tác phẩm  Liên Xô vĩ đại
D. Tác phẩm đạo đức cách mạng  

Câu 205:Thời kỳ nào hình thành  cơ bản về tư tưởng cách mạng Việt Nam ở Hồ chí Minh
A.Từ 1945 – 1969
B.Từ 1920 – 1945
C.Từ 1921 – 1930
D.Từ 1911 –  1920

Câu 206: Từ Anh, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp năm nào?
A. 1920
B. 1919
C. 1918  
D. 1917


Câu 207:Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng Cộng sản là:
A.Đại biểu của giai cấp công nhân trong Mặt trận dân tộc thống nhất.
B.Vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.
C.Lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất.
D.Thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.

Câu 208:Trong xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?
A.Vận động họ liên doanh với nhà nước, cải tạo họ thành người lao động
B.Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột
C.Không xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ
D.Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ


Câu 209:Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:
A.Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng
B.Giá trị truyền thống dân tộc.
C.Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.
D.Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.

Câu 210:Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt:
A.Chính trị
B.Tư tưởng
C.Tổ chức  
D.Cả a, b & c.

Câu 211: Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày1 – 1 – 1945, Bác Hồ nói: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận nầy quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Vị tướng được giao nhiemẹ vụ ấy là ai?
A. Võ Nguyên Giáp
B. Hoàng văn Thái
C. Nguyễn Sơn
D. Nguyễn Chí Thanh

Câu 212: Bí danh của Bác Hồ khi Người hoạt động ở Thái Lan?
A. Lý Thuỵ
B. Thầu Chín
C. Ong Ké  
D. Già Thu  


Câu 213: Tổ chức giáo dục văn hoá và khoa học Liên hợp quốc suy tôn Hồ Chủ Tịch là “người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn của nhân loại” vào năm nào?
A. 1990
B. 1975
C. 1969
D. 1945
[CENTER][/SIZE][/CENTER]
nhunhien89 Đăng lúc 13-11-2008 09:22:29
Đang cần đáp án mà trên này ko có, híc! Ai có đáp án thì giúp em zới, Thanks nhiều!
truongxuan2000 Đăng lúc 16-12-2008 01:40:28
cho em đáp án bài 123, đề cương tư tưởng hồ chí minh!
nhatthiennamnd Đăng lúc 28-12-2008 15:18:00
Do không có thời gian nên mình chỉ mới post đáp án lên ở trên được hơn 100 thôi , mai mình sẽ post tiếp hết . Đây là mấy câu do mình và bạn mình làm , mọi người so sánh xem chõ nào sai thì phẩn hồi  lại nhé
còn dưới đây là toàn bộ đáp án của 213 câu
http://www.mediafire.com/?zin02jocu21
[CENTER][/SIZE][/CENTER]
nhatthiennamnd Đăng lúc 30-12-2008 10:43:23
tiếp tục cập nhật thêm đáp án của 200 câu còn lại ( thầy đã kiểm tra những câu sai đánh dấu [COLOR=\"Red\"]??????[/COLOR]
các bạn dowload tại đây
http://www.mediafire.com/download.php?dzjjjmdzwz0
chúc các bạn thi tốt
[CENTER][/SIZE][/CENTER]
dktessu06 Đăng lúc 1-1-2009 12:30:39
thank bạn nhiều!!!! chúc sức khoẻ
abc12 Đăng lúc 29-3-2009 16:55:07
thanks!chào thân ái và quyết thắng
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
TD: ,

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 22-9-2019 06:13 , Processed in 0.952583 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên