Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

CAD - Cu?c cch m?ng cng ngh? m?i

[Lấy địa chỉ]
wilsoninlove Đăng lúc 10-6-2007 15:03:05
CAD l ?ng d?ng my tnh trong thi?t k?, cn CAM l ?ng d?ng my tnh trong ?i?u khi?n my cng c? th?c hnh s?n xu?t. C th? ni CAD/CAM l cha kha c?a hi?n ??i ha nhi?u ngnh s?n xu?t. CAD/ CAM vo VN ??u nh?ng n?m 80 th? k? 20, ? t?o ra nh?ng ??t ph ??i m?i cng ngh? thi?t k? trong c? kh ch? t?o, xy d?ng - ki?n trc v hng lo?t cc ?ng d?ng t?o m?u trong cng nghi?p nh?a, giy dp, d?t may, g?m s? Chng ta r?t c?n bi?t thm v? CAD/CAM.[/COLOR][/SIZE][/FONT] Khi ni?m[/COLOR][/SIZE][/FONT]
CAD (Computer Aided Design) - Thi?t k? v?i s? tr? gip c?a my tnh: ? l vi?c dng my tnh h? tr? m?i cng ?o?n thi?t k? m?t s?n ph?m m?i.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Nh?ng s?n ph?m ny c th? l ngi nh hay ch? m?t c?u thang trong ngi nh; c th? l khun ?c b?ng xe g?n my, cy c?u... Vi?c thi?t k? khng ch? gi?i h?n ? vi?c v? ra s?n ph?m c?n s?n xu?t (d r?ng ? l vi?c r?t quan tr?ng) m th??ng g?m cc cng vi?c sau:   [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Th? hi?n t??ng (t?ng th? cho t?i chi ti?t) b?ng cc hnh v? k? thu?t v ph?i c?nh.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Phn tch v hi?u ch?nh m hnh, th?c hi?n cc tnh ton lin quan. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Xy d?ng v th? nghi?m (trn my tnh) m hnh nguyn m?u.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Xu?t thng tin cho cc cng ?o?n khc: s? l??ng nguyn v?t li?u, ?nh & hnh ??ng cho ti?p th?, thng tin hnh h?c cho b? ph?n s?n xu?t.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Hnh 1: Gi ph?n m?m CAD qua cc giai ?o?n(Ngu?n http://mbinfo.mbdesign.net)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
CAM (Computer Aided Manufacturing) - S?n xu?t v?i s? tr? gip c?a my tnh: ? l vi?c truy?n th?ng cc s? li?u v ch??ng trnh t? my tnh sau b??c CAD t?i my ?i?u khi?n b?ng s? (Numerically Controlled  Machines) ?? cc my cng c? ny ch? t?o ra s?n ph?m ho?c m?t ph?n c?a s?n ph?m m qu trnh thi?t k? (s? d?ng CAD) ? t?o ra. Ch?ng h?n trong ngnh d?t, sau khi thi?t k? xong m?t m?u ch?n len v?i cc h?a ti?t ??p m?t trn my tnh, c th? n?i th?ng my tnh ? vo my d?t Jacquart ?? d?t ra t?m ch?n. M hnh ny ? ???c th?c thi vo n?m 1991 b?i m?t ?? ti nghin c?u thu?c ch??ng trnh \'Tin H?c Vi?n Thng\' c?a S? KHCN TP.HCM. Cng ngh? robot ???c xem l m?t nhnh quan tr?ng c?a CAM.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Hnh 2: Vi d? li?u v? s? ng??i s? d?ng SolidWorks.(Ngu?n: www.solidworks.com)[/SIZE][/FONT][/COLOR]
Nh?ng t??ng ??u tin v? vi?c dng my tnh ?? lm ?? h?a, m?t cng vi?c quan tr?ng trong m?i cng tc thi?t k?, ? ???c Vannevar Bush ?? xu?t t? 1945, ngay sau khi my tnh ?i?n t? ??u tin ra ??i. Tuy nhin th?i ? nh?ng nguyn t?c ?y ch?a th? thnh hi?n th?c. Vo nh?ng n?m 60 th? k? 20, cc gi?i php CAD ??u tin ? ra ??i t?i General Motors, Lockheed, NASA, Bell Labs. Vo nh?ng n?m 70, v?i s? xu?t hi?n cc my cng c? ?i?u khi?n b?ng s? th cc h? CAM ??u tin ra ??i, g?n v?i cng nghi?p t, my bay, ?i?n t?, qu?c phng. ?y l th?i k? si ??ng c?a cu?c cch m?ng t? ??ng ha. Cc h? th?ng CAD-CAM (n?i v?i nhau thnh m?t ch?nh th?) trn ng?p trong m?i ngnh cng nghi?p. Cc h? th?ng ny t?o ra nh?ng b??c nh?y v?t v? n?ng su?t v ch?t l??ng trong s?n xu?t cng nghi?p.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
K? t? h? ?? h?a ??u tin SAGE (Semi Automatic Ground Environment) trong nh?ng n?m 50 cho t?i nay, ngnh CAD  ? tr?i qua nh?ng ch?ng ???ng pht tri?n ??c s?c, nhanh chng ??n b?t ng?. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Khng cn ??t khi ?ng d?ng[/COLOR]   [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Cu?i nh?ng n?m 70, m?t h? CAD ??c tr?ng l m?t my tnh 16-bit v?i b? nh? trong nhi?u nh?t l 512 Kb, dung l??ng ??a c?ng 20 t?i 300 Mb,  gi ti?n c? 125.000 USD. Sang nh?ng n?m 80, dng my PC ? m? ra m?t h??ng pht tri?n m?i: CAD trn my tnh gi th?p (Hnh 1).[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Khng cn kh s? d?ng[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][/FONT]
C? m?t th?i gian di, CAD v?n ???c coi l kh h?c, kh s? d?ng. Trong vi n?m g?n ?y, xu h??ng \'tch h?p Windows\', s? d?ng cc k? thu?t quen thu?c nh? \'ko-th?\', \'c?t-dn\', \'menu chu?t ph?i\', ph?n h?i qua hnh d?ng con chu?t ? khi?n cho vi?c n?m v?ng m?t h? CAD tr? nn d? dng. C nh?ng hng nh? SolidWorks ch? tm l?y y?u t? \'d? s? d?ng\' lm th? m?nh chi?n l??c (Hnh 2). Cc thi?t k? vin c?a Kvaerner Oilfield Products ? c kh? n?ng t? t?o m hnh ch? sau hai ngy h?c SolidWorks.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
            [/COLOR]

??i tr trn Th? Gi?i[/COLOR][/SIZE][/FONT]
D??i s?p p c?a th? tr??ng, cc nh cung c?p lun ph?i lun thay ??i m?u m, nng cao ch?t l??ng thi?t k?, ??a s?n ph?m ra th? tr??ng nhanh h?n. Vi?c s? d?ng CAD h?u nh? ? tr? thnh d? nhin trong h?c t?p v lao ??ng t?i cc n??c pht tri?n. Sinh vin c? kh ???c s? d?ng nhi?u h? CAD khc nhau. CAD th?m ch ???c ??a vo tr??ng ph? thng, t?o nn m?t phong tro \'ch?i CAD\' r?ng kh?p. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
T? cu?i n?m 2000, ngnh thi?t k? ? b?t ??u ni t?i khi ni?m \'chi?u khng gian th? t?\' l tr?c th?i gian, dnh ring cho vi?c ph?c h?i cc cng trnh l?ch s?. N?u thnh cng, ?y l?i l b??c ngo?t m?i trn l? trnh pht tri?n CAD.

[/COLOR][/SIZE][/FONT]CAD t?i Vi?t Nam
[/COLOR]
N?m 1984, ng Nguy?n Quang - m?t Vi?t ki?u ? ??c v? n??c, ?em theo nh?ng hi?u bi?t v? CAD/CAM. C l? ng l ng??i ??u tin c cc bi trnh by v? v?n ?? ny ? n??c ta. ?ng ti?c, ng Quang s?m qua ??i v tai n?n. M?t nhm chuyn gia tin h?c ? TP HCM th?i ? ti?p t?c cng vi?c c?a ng ? g?t hi m?t vi thnh cng ??u tin nh? thi?t k? t?m th?m len b?ng my tnh v t? ch?c d?t thnh cng t?i x nghi?p th?m len ? N?ng (1986), vi?t PM CAD cho nh my d?t ?ng (1989) v ? ???c s? d?ng trong nhi?u n?m, xy d?ng h? CAD/CAM cho khu lm ch??ng trnh d?t cho nh my d?t ch?n Bnh L?i (1990).
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Cu?i th?p k? 80 ??u th?p k? 90, nhi?u ng??i Vi?t Nam ?i h?c, ?i tham quan, lm vi?c t?i n??c ngoi ? mang CAD v? n??c. ng gim ??c Nguy?n ??c ??t c?a Trung Tm T? V?n Thi?t K? Ki?n Trc & Xy D?ng 2 (cng ty T? V?n ??u T? Pht Tri?n v Xy D?ng - THIKECO)  th?m ch ?  bn  m?t ph?n di?n tch ??t c?a cng ty ?? mua s?m trang thi?t b? CAD. THIKECO v? my  t? th?i cn ph?i kh?i ??ng b?ng ??a m?m, my tnh cn ch?y r?t ch?m, nh?ng h? ? khng b? cu?c v gi? th b?n v? ? THIKECO ? ???c s? ha 100%.  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Bn c?nh ?, cn m?t s? l??ng khng nh? doanh nghi?p 100% v?n n??c ngoi \'???c\' chuy?n giao cng ngh? t? cng ty m?, cc doanh nghi?p \'ph?i\' chuy?n sang CAD do lm ?n v?i ??i tc n??c ngoi. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Ng??i trong ngnh d?t may ? t? lu bi?t ??n cc PM tr? gip thi?t k? khi nh?p mua my mc. Chnh th?c vo Vi?t Nam t? n?m 1998, PM thi?t k? may m?c Lectra c?a Php t?i nay ? c ch? ??ng v?ng ch?c, bn ???c 120 b?n quy?n cho kho?ng 100 c? s? d?t ? Vi?t Nam. Cc x nghi?p ngnh ?ng tu nh? Ba Son, H?ng H?i th s? d?ng PM phng d?ng. Ng??i trong ngnh giy dp c?ng c nhu c?u v? nh?ng PM CAD ring. Trong ngnh c? kh, phng CAD/CAM c?a khoa C? Kh ?H Bch Khoa H N?i ? mang h? Pro/Engineer ??n v?i khng t h?c vin c?ng nh? cc nh s?n xu?t. T? gi?a th?p k? 90, cc c? s? nh? Ph Vinh, Hon V? ? t?ng b??c ??u t? t?i vi tr?m ngn USD cho m?t gi?i php tr?n gi CAD/CAM v my CNC v?i cc PM.
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Th?i gian g?n ?y, m?t s? ng??i b?t ??u ch ??n PM SolidWorks do d? s? d?ng, gi r?. Tr??ng Bch Vi?t  cng m?t s? n?i khc ? b?t ??u d?y cc kha c?n b?n, gi khng r?. M?t s? ng??i ? khng ti?c vi tri?u ?? lm quen v?i nh?ng PM nh? Lectra, SolidWorks, Pro/Eng [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Cn xa l? v?i doanh nghi?p[/COLOR][/SIZE][/FONT]
L?i ch c?a CAD ? ???c ch?ng minh r rng. KTS Nguy?n Tr??ng Giang, cng ty THIKECO nu m?t v d?: \'Dng b?n v? AutoCAD khi ?i d? th?u r?t thu?n ti?n b?i k? thu?t 3D-CAD gip ch? ??u t? t??ng t??ng ???c ton b? cng trnh khi hon thi?n. Cng vi?c thay ??i theo yu c?u c?a ch? ??u t? c?ng r?t d? dng v nhanh chng. H?n th?, 3D-CAD t?o ra nh?ng hnh ?nh sinh ??ng, r?t h?p d?n ch? ??u t?. Cng ty THIKECO ? trng th?u m?t s? cc d? n l?n nh? cng trnh nh tri?n lm Qun ??i 11 t?ng; c?ng hng khng Cam Ranh v?i s? ?ng gp khng nh? c?a CAD.\'[/COLOR][/SIZE][/FONT]
       
[/COLOR]                 [/COLOR]           Tn v th? ph?n c?a m?t s? ph?n m?m 3D CAD tiu bi?u
                                 (Ngu?n: [/COLOR]www.solidworks.com[/COLOR] - s? li?u n?m 2003)[/COLOR][/SIZE]

Ti?m n?ng tuy l?n song l?c l??ng dng CAD c?a Vi?t Nam cn m?ng, dn tr?i, ch?a ???c t? ch?c t?t v v th? kh c tay ngh? cao. Vi?c  tm hi?u cng ngh? CAD t?i Vi?t Nam t?n m?n, v?n v?t, g?p nhi?u kh kh?n. CAD ch?a ???c x h?i bi?t ??n nh? m?t thnh ph?n quan tr?ng c?a vi?c h?c v lm, x?ng ?ng v?i nh?ng s?c m?nh m n c th? mang l?i cho ng??i thi?t k? c?ng nh? nh s?n xu?t.
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
C l? m?t ph?n nguyn nhn n?m ? chuy?n ?a ph?n ng??i s? d?ng CAD t?i Vi?t Nam hi?n cn dng PM l?u, nn vi?c \'xu?t ??u l? di?n\', qu?ng b chnh th?c cn kh kh?n. Thm n?a, PM b? kha th??ng khng ?? tnh n?ng, ng??i s? d?ng khng ???c nh?n h? tr? k? thu?t, tham gia cc nhm User Group, truy c?p cc th? vi?n, chnh th?c trao ??i v?i ??i tc... Danh t? \'c?ng ??ng CAD\' nghe ra v?n cn xa v?i l?m![/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Khi c?n h? tr? v gip ?? s? d?ng di?n ?n, cc b?n hy lin h? v?i mnh theo thng tin d??i ?y:
Tr?n Cng Ton | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Nh?ng m?ng n?i dung tr?ng tm c?a Ngoinhachung.net
wilsoninlove Đăng lúc 10-6-2007 15:04:42
Nhu c?u v?n ?ang m? ra[/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]Khng t ng??i tin r?ng nhu c?u ? Vi?t Nam ch?a c hay cn qu t. D? nhin, ta khng th? \'n?m m?\' t?i nh?ng h?p ??ng CAD/CAM \'n?ng\' 43 tri?u USD c?a Unigraphics Solutions k v?i hng Boeing n?m 1999. Nh?ng ngnh CAD th nhn ?u c?ng th?y nh?ng v? tr c?n/nn v th?m ch ph?i ?ng d?ng CAD. ng Nguy?n V?n Nam, ph TG? cng ty ??i Pht, cho bi?t: \'M?i n?m ??i Pht xu?t kh?u s?n ph?m ??ng m? ngh? tr? gi  t? 800.000 - 900.000 USD. V?i m?u m ph?c t?p, c?n CAD/CAM tin ti?n h? tr?, ??i Pht ph?i ??t cng ty Cidel (Php) th?c hi?n. Ty ?? ph?c t?p, m?i lo?i khun m?t t? 45 ngy ??n 3 thng, chi ph t? vi ngn USD ??n trn 10.000 USD/khun. K? t? khi thnh l?p (1994) ??n nay, ring chi ph cho h?n 300 m?u khun ??ng cc lo?i c?a cng ty ? h?n 500.000 USD. V?i chai nh?a Pet, ??i Pht c?ng ph?i ??t hng thi?t k? v t?o khun, chi ph ???c tnh vo gi thnh chai\'.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Ch? ?? m?t cht, ai trong chng ta c?ng s? th?y ngy cng nhi?u nh?ng v?n ?? c?n CAD. V sao t? l? \'n?i ??a ha\' ngnh t c?a ta th?p th?? V sao ??i ?a s? hng tr?ng by trong cu?c tri?n lm ?? g?m s? Vi?t Nam ??u n?m v?a qua ??u ? tr?ng thi over-designed (thi?t k? th?a)? V c? cc ngnh c? kh, d?t...[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Nh thi?t k? VN ? s?n sng?[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Trong xu h??ng ha nh?p v?i c?ng ??ng th? gi?i, n?m v?ng ngn ng? giao ti?p thi?t k? l t?t y?u. Ch? l?y m?t v d?, n?u m?t s? nh th?u l?n ra quy ??nh h? s? th?u ph?i ? d?ng \'b?n v? thng minh\', th 3D-CAD s? ngay l?p t?c tr? thnh chuy?n hi?n nhin ??i v?i nh?ng ??n v? mu?n trng th?u.  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
Cu h?i ch? l: B?n mu?n \'ch? ??ng\' lm thn v?i CAD, hay s? ??n v?i CAD ch? khi ? b? d?n vo th? \'b? ??ng\'? [/COLOR][/SIZE][/FONT]
TS.Ki?u Hoa - Thu Nga - ??i Nguyn - Phi Qun[/COLOR][/SIZE][/FONT]
L?CH S? PHT TRI?N CAD
[/COLOR][/FONT]

1955
- H? CRT trong cc d? n qun s? M?
[/COLOR][/FONT]1957 - APT II (Automatic Programmed Tool) ph?c v? ?i?u khi?n s?. My NC  trong cng nghi?p.
[/COLOR][/FONT]1959 - Stromberk Carlson pht tri?n h? th?ng di?n gi?i graphics.
[/COLOR][/FONT]1963 - Ivan Sutherland gi?i thi?u \'Sketchpad\', m? ??u khi ni?m \'?? h?a t??ng tc\'
[/COLOR][/FONT]1965 - Lockheed gi?i thi?u h? CAD/CAM v h? FEM. McDonnell gi?i thi?u h? CADD.
[/COLOR][/FONT]1971 - David Prince vi?t cu?n sch ??u tin v? ?? h?a my tnh (computer graphics)
[/COLOR][/FONT]1975 - B?t ??u d? n ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) c?a khng qun M?.
[/COLOR][/FONT]1976 - B?t ??u cng ngh? ?? h?a mnh qut mu (Color raster graphics)
[/COLOR][/FONT]1979 - B?t ??u IGES.
[/COLOR][/FONT]1980 - Dng my PC \'cch m?ng ha\' th? tr??ng
[/COLOR][/FONT]1980s - M hnh kh?i (Solid Modeling) trn UNIX [/COLOR]
[/FONT]1990s - M hnh kh?i trn my tnh gi th?p[/COLOR][/FONT][/COLOR]
Khi c?n h? tr? v gip ?? s? d?ng di?n ?n, cc b?n hy lin h? v?i mnh theo thng tin d??i ?y:
Tr?n Cng Ton | N2C @ Founder | Ngoinhachung.net |
Mobile: 0945 43 43 44 | Email: wil8x@yahoo.com | Y!M: wil8x |
Nh?ng m?ng n?i dung tr?ng tm c?a Ngoinhachung.net
anhdaguimail Đăng lúc 26-11-2014 14:59:43
bi vi?t kh b? ch http://dongtam.info/forum.php http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/ http://tuvanphapluattructuyen.com/ http://muleroi.com/ http://dichvu.tuvanphapluattruct ... anh-nghiep-cong-ty/ http://nhatroso.net/ http://chochucson.com/ http://chochucson.com/threads/ban-buon-quan-ao-tre-em.2935/ http://sieuthianhvien.com/ https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA http://thanhlapcongty12.wordpress.com/ http://thanhlapcongty13.wordpress.com/ http://thanhlapcongty14.wordpress.com/ http://chochucson.com/forums/me-va-be.15/ http://chochucson.com/forums/dien-thoai-di-dong.23/ http://chochucson.com/forums/san-bat-dong-san.7/ http://chochucson.com/forums/noi-that-ngoai-that.8/ http://chochucson.com/forums/kien-truc-xay-dung.9/ http://chochucson.com/forums/thoi-trang-nam.11/ http://chochucson.com/forums/thoi-trang-nu.12/ http://chochucson.com/forums/giay-da-tui-xach-balo.13/ http://chochucson.com/forums/nuoc-hoa-my-pham.14/ http://chochucson.com/forums/me-va-be.15/ http://chochucson.com/forums/dien-may.17/ http://chochucson.com/forums/dien-tu.18/ http://chochucson.com/forums/dien-gia-dung.19/ http://chochucson.com/forums/may-anh-so-may-nghe-nhac.20/ http://chochucson.com/forums/thi ... hiet-bi-so-khac.21/ http://chochucson.com/forums/sim-card-dien-thoai.24/ http://chochucson.com/forums/linh-kien-dien-thoai.26/ http://chochucson.com/forums/o-to-noi-that-o-to-do-choi-o-to.28/ http://chochucson.com/forums/mu- ... i-phu-tung-khac.29/ http://chochucson.com/forums/mua-ban-o-to-xe-hoi.30/ http://chochucson.com/forums/xe-tai-xe-may-xe-dap.31/ http://chochucson.com/forums/tai ... n-bao-hiem-luat.36/ http://chochucson.com/forums/dic ... phong-khach-san.37/ http://chochucson.com/forums/dich-vu-ve-may-bay.38/
yueqin Đăng lúc 7-7-2017 04:10:35
salomon outlet
ray ban sunglasses discount
nike air max
michael kors outlet online
tory burch outlet online
mont blanc pen
adidas nmd r1
dolce and gabbana outlet online
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
coach outlet online
nike sneakers
clarks shoes outlet
louis vuitton factory outlet
cheap rolex replica watches
cowboys jerseys
yeezy shoes
louis vuitton outlet online
red bottom heels
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
jimmy choo shoes
cheap jordans for sale
coach purses
parker pen
moncler outlet online
true religion outlet online
yeezy boost 350
nike roshe shoes
michael kors outlet store
oakley sunglasses outlet
fitflops sale
coach outlet online
ralph lauren outlet
hermes bags
chaussures louboutin
vans store
birkin handbags
toms
nfl jerseys wholesale
yeezy boost
coach factory outlet
nike air max 95
nike free run flyknit
fitflop shoes
adidas uk
toms outlet
eahawks jerseys
salomon boots
nike outlet store
fake rolex watches
michael kors outlet store
mulberry outlet uk
dansko outlet
ray ban sunglasses cheap
cheap jordan shoes
pandora charms outlet
montblanc pens
dansko sale
pandora charms
coach handbags outlet
mont blanc pen
longchamp bags
pandora outlet
birkenstock uk
swarovski crystals
valentino outlet
fitflop sandals
burberry outlet online
coach outlet canada
christian louboutin pas cher
air jordan shoes
adidas ultra boost
giuseppe zanotti sale
yeezy boost 350
ed hardy store
louis vuitton outlet online
michael kors uk
moncler jackets
adidas outlet store
polo ralph lauren outlet
air max outlet
tods shoes
ecco outlet
cheap nfl jerseys
levis outlet
michael kors
texans jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet online
longchamp pliage
coach outlet
coach factory outlet online
rolex replica watches for sale
michael kors
coach factory outlet
jordan retro
adidas
nike store
jordans
christian louboutin outlet
adidas sneakers
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet canada
air max
discount oakley sunglasses
ray ban glasses
moncler coats
adidas yeezy boost
christian louboutin shoes
nike outlet
mbt
pandora charms sale clearance
coach outlet store
nike roshe one
hollister clothing
michael kors
salomon outlet
170706yueqin
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký


Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam Trao đổi: du lịch, tour du lich, dù lệch tâm, Du lịch Đà Nẵng, du lich nuoc ngoai, can ho One Verandah, trầm quảng nam, Tài Liệu, Luận Văn, Ebook miễn phí, Thư viện giáo án, ban backlink 2018, xì gà cuba, m88, https://chungcumydinhpearl.com.vn/, phụ kiện xì gà, bi quyet lam dep, đèn led thanh, đèn led âm đất, đèn led pha, Du lịch côn đảo
Thuê taxi tải Hà Nội rẻ nhất | Cty chuyển nhà Kiến Vàng

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Diễn đàn sinh viên Ngoinhachung.Net © 2006-2016
Đang chờ Bộ Thông Tin & Truyền Thông cấp phép theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP
Diễn đàn chia sẻ thông tin cộng đồng, tài liệu chuyên ngành, kỹ năng mềm dành cho sinh viên Việt Nam
Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hoạt động của Thành viên.
Liên hệ: 0945.434.344 - (Toàn) - Email: wil8x@yahoo.com -
Check Google Page Rank - DMCA.com

GMT+7, 1-10-2020 19:08 , Processed in 0.106402 second(s), 23 queries , Gzip On.

N2C sử dụng mã nguồn Discuz!

Bản quyền mã nguồn thuộc về Comsenz Inc.
Thông tin quảng cáo trên Ngoinhachung.net

Lên trên